Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Folkestyre

Medindflydelse og medansvar

Download her

CenterPartiet vil styrke det enkelte menneskes medindflydelse og medansvar.

Det kræver:

– En styrkelse af det lokale demokrati gennem decentralisering af magt og ansvar

– Afbureaukratisering og forenkling

– Åbenhed samt værne om privatlivets fred, ytringsfriheden og retsstaten

– Styrke det lokale demokrati gennem decentralisering af ansvar og myndighed

 

CenterPartiet ønsker et demokrati og en forvaltningsreform, der bygger på:

– Decentralt styre

– En fortsættelse af systemet med tre direkte valgte forvaltningsniveauer

– Opgavefordelingen mellem forvaltningsniveauerne skal baseres på, at opgaverne løses på det laveste mulige effektive niveau (subsidiaritetsprincippet)

– Opgaver, der kræver et politisk skøn, skal overlades til folkevalgte organer

– En indførelse af det økonomiske ansvarsprincip, som betyder, at den, der er ansvarlig for omkostningerne, også har ansvaret for indtægter. Det betyder blandt andet en øget lokal og regional mulighed for skatteudskrivning

CenterPartiet vil derfor:
– modarbejde yderligere tvungne sammenlægninger af kommuner.
– generelt afskaffe statslige minimumsstandarder og lovgivning, som regulerer de kommunale serviceydelser. Der skal ligge tungtvejende nationale argumenter til grund, før der bør indføres statslig detailstyring.
– styrke den kommunale sektor gennem flere frie økonomiske midler, primært ved at øge kommunernes andel af skatteindtægten.
– yde fuld kommunal økonomisk kompensation i forbindelse med gennemførelsen af statslige reformer.
– fortsætte udligningen mellem stærke og svage kommuner, således at der skabes et fælles udgangspunkt for den kommunale service uanset skattegrundlaget i den enkelte kommune.
– give kommunerne mulighed for frit at fastsætte den lokale skatteudskrivning, således at der lokalt kan sættes mål for højden af det kommunale service-niveau.
– gennemgå de love og regler, der påvirker kommunale aktiviteter med henblik på mere rammestyring og mindre detailstyring.
– kun acceptere øremærkning af statslige midler i de tilfælde, hvor det enten drejer sig om ordninger vedrørende nogle få kommuner eller indføring/styrkelse af nye statslige tiltag.
– styrke mulighederne for tværkommunale løsninger.
– give lokale myndigheder udsættende veto i forbindelse med større statslige naturindgreb.
– foretage en omfattende og systematisk overførsel af opgaver, ansvar og beføjelser med henblik på at styrke det regionale niveau på bekostning af de statslige myndigheder.
– udvikle stærkere folkestyrede områder, samtidig med indførelse af en ny opgave- og ansvarsfordeling mellem stat og regionerne.

Afbureaukratisering og forenkling
– slip frivilligheden løs

CenterPartiet ønsker en afbureaukratisering og forenkling af samfundssystemet, så det enkelte menneske får større råderum, og de frivillige foreninger og organisationer (civilsamfundet) styrkes.
Selvstændige bliver ofte konfronteret med love, forskrifter og et skemavælde, der dæmper initiativ og opfindsomhed. CenterPartiet vil arbejde for en udvikling, som giver den enkelte større råderum og indflydelse på hverdagen.

Igennem det seneste årti har der været en tendens til, at kommunerne er blevet forvaltere af statens politik. CenterPartiet mener, at de offentlige serviceydelser skal tilpasses de lokale forhold. Øget brugerindflydelse sikrer borgerne en service, der er bedre tilpasset deres behov. Aktiv deltagelse medvirker yderligere til at ansvarliggøre mennesker som individer og dermed bidrage til gode samfundsløsninger. CenterPartiet vil derfor styrke det kommunale selvstyre på bekostning af statslig detailregulering.

Efterhånden som kommunerne får overført flere opgaver og resurser skal statens kontrol med kommunerne erstattes af borgernes kontrol af kommunerne. Kommunerne skal have klare og formulerede formål med alle sine hovedaktiviteter således, at det bliver let gennemskueligt for borgerne om kommunen lever op til sine forpligtelser.

Civilsamfundet, der består af forskellige fællesskaber, foreninger og organisationer, selvhjælpsgrupper og frivillige, har stærke rødder i det danske samfund. CenterPartiet mener, at kommunerne i langt højere grad bør tilskynde borgerne til at slutte sig sammen i sådanne samfundsnyttige aktiviteter, der ikke er offentligt styrede. I denne sammenhæng er det vigtigere at stimulere til lokal opfindsomhed end til at strømline deres aktiviteter ved hjælp af stive støtteordninger.

CenterPartiet vil derfor:
– have en gennemgang af alle love og forskrifter med det overordnede mål at gøre livet lettere for enkeltpersoner, organisationer, virksomheder og kommuner.
– rydde op i skemavældet og lade brugerens behov være udgangspunkt i forbindelse med fremtidig revision og udarbejdelse af skemaer.
– forenkle kontrol- og rapporteringsskemaerne inden for det offentlige, således at flere resurser kan bruges på service.
– modarbejde en øget udbredelse af brugerafgifter på offentlig service.
– fremme udviklingen af civilsamfundet for at bevare og styrke dets rolle i forbindelse med løsning af mange samfundsopgaver.

Retssikkerhed, værn af privatlivets fred, ytringsfrihed og åbenhed

Skal de love og regler, samfundet har sat som ramme for den enkeltes liv, fungere efter hensigten, skal alle have lige muligheder for at få prøvet sin sag for domstolene, uafhængigt af evnen til at tale egen sag, og personlig økonomi.

Vi har set en stigende tendens til, at den offentlige sektor kræver loyalitet og pålægger de ansatte tavshedspligt. Det kan være legitime principper for konkurrencepræget virksomhed, men hører efter CenterPartiets mening ikke hjemme i den offentlige sektor, hvor åbenhed er en forudsætning for demokratisk kontrol.

CenterPartiet vil at det er statens ansvar at sørge for et åbent og oplyst offentligt samtalerum. Det statslige ansvar for den enkeltes og gruppers faktiske ytringsmulighed bliver således gjort synlig. Vedligeholdelse og udvikling af det offentlige rum er et vigtigt offentligt ansvar, som bl.a. løftes ved offentlig finansiering af skoler og universiteter, offentlige støtte til kunst og medier samt offentlig støtte til de frivillige organisationer.

CenterPartiet vil derfor:
– reducere omkostningerne i forbindelse med at få prøvet en sag for domstolene, og udvide adgangen til at ansøge om gratis retshjælp.
– afvise al overvågning og registrering af lovlige politiske aktiviteter, og sikre kontrol med, at dette ikke sker. Der skal opstilles strenge regler for anvendelse af oplysninger erhvervet gennem legal aflytning og overvågning.
– modarbejde en udvidelse af adgangen til rum- og telefonaflytning.
– modarbejde tilladelse til video-overvågning af fanger i politiets varetægt.
– have regler for dataregistrering og begrænse muligheden for at koordinere eller samkøre dataregistre. Det må dog ikke hindre efterforskningen af kriminalitet.
– give Datatilsynet mulighed for at kontrollere, at reglerne overholdes.
– etablere en “whistle-blower” institution for offentlige ansatte, hvor information om svigt i den offentlige sektor kan afgives uden frygt for repressalier fra arbejdsgiveren.
– sikre en uafhængig klageinstans for politiets arbejde.

Download her:
Folkestyre – Medindflydelse og medansvar