Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Socialpolitik

Børn og unge

Download her

Indledning

Dette program omfatter børn og unge, som har specielle behov og adskiller sig fra “normalområdet”. Fælles for CenterPartiets politiske programmer på det sociale område er at forebygge begrænsninger i børnenes udviklings- og livsmuligheder, at børn mistrives, at deres livskvalitet reduceres, og at børn og unge bliver socialt udsatte og/eller kriminelle. Det socialpolitiske program skal kompensere herfor, så disse børn kan få samme muligheder, som alle andre børn i Danmark. Barnet risikerer at blive socialt udsat, når forældrene eksempelvis går fra hinanden, er voldelige, udsætter barnet for incest, har sociale vanskeligheder, er eller bliver psykisk syge eller misbrugere. Den negative sociale arv forstærkes, og barnets normale udvikling og muligheder i livet svækkes.

Formålet med det socialpolitiske program er at sikre en indsats overfor udsatte børn og unge, så risikoen for, at de og deres familier ender i en situation med særlige foranstaltninger og tvangsanbringelse, minimeres. Formålet er desuden, at tvangsfjernelser og -anbringelser håndteres bedst muligt, når det ikke længere kan forsvares, at barnet bliver i hjemmet.

Barnet er et ligeværdigt menneske, som har krav på og ret til at få samme muligheder i livet, som de børn, hvis forældre ikke går fra hinanden, bliver arbejdsløse, psykisk syge eller misbrugere.
Barnet er ligeledes pårørende til mindst én forælder. Vi er som samfund forpligtet til at undersøge alle muligheder for først at imødekomme barnets tarv, og dernæst forældrenes, så vi sikrer disse medmenneskers trivsel. Denne prioritering af barnet før forælderen sker ud fra princippet om, at alle er unikke og skal have lige muligheder.

Forældre kan på grund af deres livssituation have svært ved at tage ansvar for sig selv og dermed også for at påtage sig det nødvendige forældreansvar. De kan have svært ved at drage omsorg for og give barnet et tilstrækkeligt godt livsmiljø med tryghed og tillid, så barnet kan udforske, erfare og udvikle sig, så de får samme mulighed for at vokse og finde glæde og mening med livet som deres jævnaldrende.
CenterPartiet vil en helhedsorienteret omsorg for de pårørende til den syge – børn som voksne.

Programmet er delt op i en generel del (1), en del der handler om indsatsen overfor børnene (2) og sidst, en del der handler om indsatsen overfor forældrene (3).

Del 1: En samlet indsats med tilstrækkelige ressourcer

Betydningen af tilstrækkelige ressourcer er essentiel, da børns forhold er et følelsesbetonet område, der har vidtrækkende menneskelige, sociale og økonomiske konsekvenser for alle de involverede parter. Der skal sikres de rette mennesker med de rette kompetencer, så der udarbejdes individuelle tilbud. De rette omsorgspersoner skal være til stede, så tiltag og intentioner om retfærdighed, ligeværd og gode livsmuligheder for at udvikle sig kan gennemføres.

Udgangspunktet er den etiske fordring, som betoner det ansvar, vi har i forhold til børnene og for de mennesker, som skal tage sig af børn og forældre i de valgte tilbud.

CenterPartiet vil:
– At kommunerne sikres muligheder for at forebygge, at børn og unge risikerer at blive socialt udsatte, og får mulighed for at bryde en negativ social arv.
– At indsatsen tilbydes tidligt, så de berørte børn kan klare sig godt senere i livet.
– Oprette er socialt rejsehold til at følge og støtte familier på tværs af kommunegrænser.
– Inddrage de frivillige foreninger og organisationer, som har med udsatte børn og familier at gøre, så deres erfaring og ekspertise på området anvendes – om nødvendigt på tværs af kommunegrænser.
– Give mulighed for at etablere børnecentre, der samordner den tværfaglige indsats på børn- og unge-området i én virksomhed.
– Sikre kommunerne tilstrækkelige økonomiske og faglige ressourcer til at gennemføre politikken på området.
– Sikre, at økonomiske hensyn viger for menneskelige værdier som respekt for menneskeliv, retfærdighed, ligeværdighed og gode livs- og udviklingsmuligheder. Ud fra disse værdier og faglige overvejelser vurderes, hvad der er bedst for barnet.
– Oprette en statslig økonomisk pulje til finansiering af området, så pengene følger barnet/familierne på tværs af kommunegrænser. Det forebygger, at kommuner presses til at tænke i økonomi og kassetænkning, og i stedet har fokus på indsatsen for at støtte børnene og familierne.

En tidlig indsats
En tidlig indsats giver barnet større mulighed for at klare sig godt senere i livet. Den tidlige indsats kan bl.a. opfyldes ved, at de, der møder barnet, ser og hører dets signaler og reagerer ved at underrette kommunen, når minimum ét af disse kriterier er til stede:
– Information eller begrundet mistanke om vold (fysisk og psykisk) i hjemmet hos en gravid/forælder.
– Information eller begrundet mistanke om misbrug hos en gravid/forælder.
– Ulovligt fravær fra skole gennem længere tid.
– Anmeldelse og/eller anklage om grovere kriminalitet hos en gravid/forælder.
– Alvorlig psykiatrisk lidelse hos en gravid/forælder.
– Gravide/forældre med sociale problemer.
– Hvis barnet på anden måde lider overlast, er i fare eller mangler omsorg.

Kommunerne forpligtes til straks at reagere på og undersøge ALLE underretninger til bunds.
Der igangsættes en tilbundsgående, tværfaglig undersøgelse af alle underretninger og alle forhold omkring barnet og familien. Og der træffes en tværfaglig beslutning fra pædagoger og psykologer, så de rette, individuelle foranstaltninger, kan iværksættes for at varetage barnets tarv.
Det skal vurderes, om barnet skal fjernes fra forældre, eller der er mulighed for, at familien og barnet selv helt eller delvis med pædagogisk støtte kan klare sig i hjemmet.
Forældrene skal samtidig tilbydes støtte, hvis det vurderes muligt.
Kan barnet ikke blive i familien, skal der tages en tværfaglig beslutning om, hvor barnet skal hen.
Plejefamilie, døgninstitution, fuldtids-dagtilbudsplads, professionel plejefamilie eller lignende skal indgå i vurderingen.
Forebyggelse og en tidlig indsats kan give kommunerne et langsigtet økonomisk incitament.

Anbringelser udenfor hjemmet eller støtte i hjemmet?
CenterPartiet går ikke ind for, at menneskelig omsorg og menneskeliv værdisættes i kroner og øre. De nødvendige ressourcer til såvel forebyggelse som indsats overfor børn og unge skal indgå i aftalerne mellem stat og kommuner.
CenterPartiet vil værne om disse unge menneskeliv og deres familier.

Nomadefamilier
Samarbejdet på tværs af kommunegrænser skal øges i forbindelse med nomadefamilier, så de ikke flytter videre til en anden kommune, når de kommer i en kommunes søgelys.
CenterPartiet ønsker et rejsehold til at følge nomadefamilierne, forebygge flytning, og sikre en statslig pulje til formålet.

Klientgørelse og retssikkerhed for familierne
Familier, der selv henvender sig til kommunen med behov for støtte til barnet/familien, føler sig ofte forfulgt og dømt på forhånd, hvorfor de vælger at fraflytte kommunen.
Er de én gang kommet i kommunens søgelys, føler de sig stemplet som dårlige forældre/dårlig familie.
Enhver anbringelse skal foregå efter en nøje vurdering, så familierne ved flytning til ny kommune får ret til – gratis – at modtage juridisk bistand til at gennemgå sagen på ny.

CenterPartiet vil
– Oprette et socialt rejsehold til at følge og støtte familier på tværs af kommunegrænser.
– At pengene skal følge familierne på tværs af kommunegrænser, så kommuner har fokus på indsatsen for at støtte familierne.
– Sikre, at en uafhængig jurist gratis tilknyttes familierne for at gennemgå sagen på ny.
– Inddrage de frivillige foreninger og organisationer, som har erfaring og ekspertise på området.

Del 2: Tvangsanbringelse af børn og unge

Anbringelse udenfor hjemmet
Økonomiske overvejelser må ikke være styrende for beslutningen, om et barn skal anbringes udenfor hjemmet.
Anbringelse udenfor hjemmet er ikke det samme som at leve i en tryg opvækst hos raske, kærlige, omsorgsfulde forældre, som kan varetage deres forældreansvar.
Børn og unge, som anbringes udenfor hjemmet, skal anbringes til noget bedre end det, de kom fra, og de skal have samme muligheder som ikke-anbragte børn og unge.
Afgørelser om anbringelser skal træffes ud fra rent menneskelige, etiske, faglige og moralske overvejelser med det sigte at tjene barnets tarv bedst muligt.
Den nødvendige økonomi skal prioriteres.

Børnenes forhold under anbringelse
De økonomiske vilkår for anbragte børn er i dag væsentlig dårligere end deres ikke-anbragte jævnaldrende. Det betyder en risiko for eksklusion udover den risiko, der allerede er på grund af deres familiemæssige og sociale situation.
Børn og unge, som er anbragt på børnehjem/døgninstitution, har samme materielle behov som deres ikke-anbragte jævnaldrende kammerater. CenterPartiet vil derfor sikre, at børnene fremover får samme økonomiske muligheder som deres andre jævnaldrende.
(Der henvises til Kommunernes Landsforenings taksttabel for 2009)

CenterPartiet vil:
– At anbragte og ikke-anbragte børn og unge til enhver tid har lige økonomisk muligheder for fx at få ny beklædning, gaver og beløb til fritidsinteresser m.m.
– Forebygge at anbragte børn og unge på grund af svage økonomiske forhold fristes til økonomisk kriminalitet.
– At anbragte børn og unge sikres gode, voksne rollemodeller.

Forebyggelse af tvangsanbringelse
Støtte i hjemmet
Socialforskningsinstituttets undersøgelser viser, at anbringelse væk fra biologiske forældre skader barnet/den unge. Den positive effekt udebliver.
CenterPartiet vil derfor forebygge anbringelser væk fra biologiske forældre, og i stedet fokusere på støtte i hjemmet velvidende, at anbringelse udenfor hjemmet ikke kan afskaffes helt.

Forældrene skal undervises i og uddannes til at være forældre, så de kan varetage barnets tarv før, under og efter fødslen. Forældrenes livssituation, helbredstilstand, misbrug eller socioøkonomiske faktorer må ikke være en begrænsende faktor for undervisningen.
Barnet skal, så vidt det er muligt og forsvarligt, blive hos forældrene for at få den kærlighed og omsorg, forældrene er i stand til at give. Underviseren skal have det pædagogiske overblik og ansvar for barnets udvikling og tage over, når forældrene ikke magter at forvalte forældrerollen.
De involverede pædagoger skal vurdere, om støtte i hjemmet er det mest hensigtsmæssige i forhold til barnets tarv. Er det ikke tilfældet, iværksættes alternative løsninger umiddelbart.
Støtte i hjemmet frem for anbringelse udenfor er at foretrække, når forældrenes tilstedeværelse er gavnlig for barnet, og forældrene vil og evner at samarbejde omkring barnet, så de kan vokse i forældrerollen.

CenterPartiet vil:
– Forebygge tvangsanbringelse ved at undervise og uddanne forældrene før og efter fødslen.
– At barnet så vidt muligt bliver hos forældrene, så de kan modtage den kærlighed og omsorg, forældrene er i stand til at give.
– At pædagogen skal have mulighed for at have det pædagogiske overblik og ansvar for barnets udvikling, når forældrene ikke er i stand til at varetage forældrerollen, og barnets tarv påvirkes negativt.
– At de involverede fagpersoner vurderer, om støtten i hjemmet er mest hensigtsmæssig i forhold til barnets tarv.
– Sikre, at alternative løsninger er en reel mulighed, hvis støtte i hjemmet ikke lykkes, og barnets tarv påvirkes negativt.

Fordele for barnet ved støtte i hjemmet
Barnet lærer sine forældre at kende, og dermed sine biologiske rødder. Pædagogen sikrer barnet den nødvendige omsorg uafhængigt af forældrenes evne til at udfylde forældrerollen tilstrækkeligt. Undervisningen af forældrene skal sikre, at forældrene bliver i stand til at øge det sunde og kærlige samvær med barnet.

Den voksne omsorgsgiver skal varetage barnets interesser, så barnet får mulighed for at mærke forældrenes nærhed og kærlighed, der er af uvurderlig betydning for barnets videre liv og udvikling. Anbragte børn og unge mister denne mulighed for nærhed med forældrene. Ingen kan erstatte en forælders kærlighed, varme og nærvær.

Pædagogernes rolle i hjemmet
Pædagogen skal kunne tage sig af det daglige praktiske i hjemmet, den fysiske ydre omsorg for barnet – sørge for mad, drikke, rent og passende påklædning.
I forældrenes fravær skal pædagogen sikre, at barnet stimuleres. Den professionelle skal sørge for at rammerne er i orden, så forældrene har mulighed for at være til stede i relationen med barnet.

Det samfundsøkonomiske aspekt ved støtte i hjemmet
kontra anbringelse på institution/børnehjem

Støtte i hjemmet betyder, at barnet får faste rammer.
Barnet vil have én pædagog hos sig i hjemmet og vil således aldrig lades alene tilbage.
Det kan medføre op til fem fuldtidsstillinger at støtte et barn og dets familie i familiens hjem afhængig af situationen. Støtten tildeles efter behov i relation til antal pædagoger og timer i døgnet. De økonomiske omkostninger vil svare til omkostningerne ved anbringelse af et barn på institution pr. år, uanset normering, og kontinuitet er bedre ved støtte i hjemmet.

CenterPartiet vil:
– At der sikres økonomi, så støtte i hjemmet bliver et reelt alternativ for barnet og forældrene.
– Sikre en tværfaglig vurdering af det konkrete behov for støtte i hjemmet.
– Sikre alternative løsninger som f.eks. døgn-dagtilbudsplads, så der tages udgangspunkt i den enkelte families behov.

Støtte til hele familien
Socialforskningsinstituttet beskriver den socialpolitiske udfordring, at anbragte børn har betydelige helbredsmæssige, psyko-sociale og skolemæssige problemer, der kræver ekstraordinær indsats i barnets eget hjem, hvis børnene skal kompenseres med henblik på en positiv udvikling. Samtidigt beskrives forældrenes problemer.
Indsatsen er således kompleks med behov for en tværfaglig og koordineret social indsats, hvis der skal ske forandringer i familiens liv.
Socialforskningsinstituttet anbefaler, at forældrene skal ud af deres nuværende miljø og ind i et nyt, hvor de kan se andre forældre udøve heltidsforældreskab på et tilfredsstillende niveau.
Den samfundsøkonomiske gevinst vil på sigt gavne det enkelte barn, ligesom indsatsen overfor forældrene vil være en samfundsmæssig økonomisk besparelse.

CenterPartiet ønsker at forebygge den uhensigtsmæssige udvikling, der ses i dag.
Børnene lever et barne-, ungdoms- og voksenliv med sociale problemer med risiko for psykiatriske diagnoser. Resultatet heraf er manglende mestringsevne, risiko for anbringelser, kriminalitet, fængselsophold, misbrug m.m., og mulighederne for at ændre den sociale arv forringes.
Resultaterne af de nuværende indsatser er minimale, hvorfor der er behov for nytænkning.
Ved at ændre indsatsen til støtte i familiens vante omgivelser i stedet for at anbringe barnet udenfor hjemmet reduceres barnets skader og uhensigtsmæssige udvikling, mens barnets mestringsevne øges.
Familien skal tilbydes reelle valgmuligheder mellem støtte i hjemmet og fuldtids-dagtilbudsplads, før anbringelse uden for hjemmet overvejes.

CenterPartiet vil:
– Forebygge, at barnet anbringes udenfor hjemmet og dermed mister kontakten med sine forældre.
– At forældre tilbydes undervisning i at være forældre og tage sig af et barn.
– At pædagogen i hjemmet skal have mulighed for at have det pædagogiske overblik og ansvar for barnets udvikling.
– At fagpersoner vurderer, om støtte i hjemmet er hensigtsmæssig.
Støtte i hjemmet er at foretrække frem for anbringelse udenfor hjemmet, når der er mulighed for positiv udvikling for barnet, og at forældrene kan vokse i forældrerollen.
– At familier, hvor det fagligt og menneskeligt er forsvarligt, får mulighed for at vælge mellem fuldtids-daginstitutionsplads, plejefamilie/adoption eller anbringelse uden for hjemmet.

Når tvangsanbringelse er nødvendig af hensyn til barnets tarv
I særlige tilfælde kan det være nødvendigt at tvangsfjerne børn fra de biologiske forældre.
Det kan fx ske, når forældrene ikke udviser tilstrækkelig ansvarsfølelse og forståelse for barnets behov, eller når forældreskabet er begrænset i omfang og kvalitet, så det kan betegnes som fravær af forældreskab.

Det skal hver gang vurderes, hvad barnet fjernes til, når tvangsfjernelse skønnes nødvendig. Alternativer til anbringelse i døgninstitution fx plejefamilie/adoption, plads i fuldtids-daginstitutioneller en anbringelse uden for hjemmet skal overvejes hver gang. Permanente løsninger findes inden for den første måned, når barnet fjernes akut.

CenterPartiet vil:
– Sikre barnet og forældrene reelle valgmuligheder (fuldtidsinstitutionsplads, plejefamilie/ adoption eller anbringelse udenfor hjemmet), når tvangsfjernelse skønnes nødvendig.
– Sikre individuelle løsninger.
– Sikre beslutninger, der fører til, at barnet får mulighed for at bryde sin sociale arv.
– Sikre, at økonomi ikke bliver den afgørende faktor ved valg af indsatsen overfor barnet og forældrene, men alene hensynet til barnets tarv.
– At barnet efter alder og modenhed stilles realistiske udsigter til anbringelsens varighed.
– At de professionelle under særlige omstændigheder har beføjelse til at træffe afgørelser om barnets hverdag, herunder spørgsmålet om behov for skoleskift.
– At hensynet til barnets tarv vejer tungere end hensynet til forældrene, når det i samarbejdet mellem de professionelle og familien skønnes, at forældrene ikke er i stand til at varetage barnets tarv.
– At beslutning om anbringelse revurderes hvert 5. år med henblik på permanente løsninger.

Anbringelse i fuldtids-dagtilbud
Forældre kan af forskellige årsager være ude af stand til at give deres barn den fornødne omsorg og stimulering – permanent eller i en afgrænset periode. Den essentielle forælder-barn kontakt bliver kompromitteret med risiko for social eksklusion.

Alternativ til en traditionel institutionsanbringelse kan være anbringelse i fuldtids-dagtilbud, når barnet ikke er i fare i hjemmet.

Fordelene ved anbringelse i fuldtids-dagtilbud kontra traditionel anbringelse i døgninstitution er mange.

Forælder-barn relationen fastholdes, så barnet fortsat oplever forælder-kontakten og forbliver i sit vante nærmiljø.
Barnet stimuleres og får basal omsorg.
Daginstitutionspersonalet eller dagplejeren fungerer som ny voksen rollemodel for barnet, og forælderen kan spejle sig i en voksen-barn-relation.
Personalet eller dagplejeren får mulighed for at overvære forælder-barn-kontakten og dels vejlede, dels vurdere, om kontakten udvikler sig i positiv eller negativ retning.
Behovet for timetal kan tilrettelægges individuelt, og forælderens muligheder for at deltage helt eller delvis i dagsprogrammet vurderes.
Forælderen eller forældrene fastholdes på arbejdsmarkedet.
Og endelig er indsatsen økonomisk overskuelig.

CenterPartiet vil:
– Sikre reelle valgmuligheder, når det ikke er til skade for barnet, så forælderen eller forældrene frivilligt kan vælge at sende deres barn i kommunalt dagtilbud.
– Sikre kommunerne den nødvendige økonomi, så antal dagplejere med den nødvendige uddannelse til at varetage opgaven i relation til det enkelte barns og forælderens behov er til rådighed.

Plejefamilier
Plejefamilier kan være et godt alternativ til institutionsanbringelser.
Plejeforældre skal derfor sikres bedst mulige vilkår til gavn for barnet.
Kravet til en plejefamilie skal bl.a. være, at de møder barnet som et selvstændigt og unikt menneske, der har behov for hjælp og støtte for at udvikle sig til et helt menneske.
Plejeforældre skal derfor sikres bedst mulige vilkår til gavn for barnet.

CenterPartiet vil:
– Sikre at anbringelse hos en plejefamilie bliver en reel mulighed, når valg af anbringelse skal besluttes.
– Sikre, at de administrative processer begrænses, så bureaukrati ikke bliver en begrænsende eller forsinkende faktor.
– Forebygge at anbringelse hos plejefamilie opleves som en ekskluderende faktor.
– At plejeforældre skal kunne fastansættes. Det vil sikre en øget stabilitet og tryghed for barnet.
– At socialpædagoger og mennesker med fagligt relevant uddannelse kan ansættes som konsulenter hos plejefamilierne, og at plejefamilier tilbydes supervision og fagligt relevante kurser og undervisning.
– At plejefamilier og børn i pleje skal have samme vilkår som andre familier.
– At fuldtidsanbringelse på daginstitution overvejes og anvendes før, man benytter sig af anbringelse uden for hjemmet.

Efterværn
Kontakten til plejefamilie, pædagoger, som har støttet i hjemmet, eller voksne relationer fra andet anbringelsessted skal ikke brydes som følge af aldersgrænse.
Tidligere anbragte skal fortsat have kontakt til omsorgspersoner i lighed med andre unge, der flytter hjemmefra.
Forpligtelserne overfor den unge skal fortsat være en reel mulighed, så netværket bevares.

CenterPartiet vil:
– Sikre, at relationelle bånd kan bevares uanset aldersgrænse, hvis det ønskes, og behovet er til stede.
– Sikre, at forpligtelser overfor barnet/den unge kan opretholdes ved behov også efter en flytning.
– Sikre, at anbragte børn får en egnet bolig eller bostøtte i det nødvendige antal timer, inden de forlader et anbringelsessted.

Del 3: Indsatsen som udløses af forældrenes forhold

Når barnets forældre går fra hinanden
Barnets bopælsforælder eller indehaveren af forældremyndigheden bliver ofte enlig forsørger, når et forældrepar går fra hinanden. Indkomsten på barnets bopæl falder markant. Ligesom forholdene for den forælder, der ikke har bopælspligten, forringes betydeligt.

Forældremyndigheds- og samværssager indbringes for retten, når forældrene ikke selv kan løse forholdene og indgå aftale. I en forældremyndigheds- og/eller samværssag mellem to forældre skal retten have mulighed for at indkalde vidner, når retten finder, at det kan være relevant i henhold til beskyttelse af barnet.

Statsforvaltningen har til formål at mægle mellem forældrene og finde den bedst mulige løsning for barnet.
Statsforvaltningen har pligt til straks at videregive sagen og sagens akter til de sociale myndigheder og retten, når de bliver bekendt med, at en forælder har sociale problemer, manglende forælderevne, er misbruger, har en alvorlig psykiatrisk lidelse, er voldelig (såvel fysisk som psykisk) eller der er mistanke om, at barnet udsættes for incest.
Indberetninger til Statsforvaltningen sker oftest enten via en forælders udsagn eller via aktindsigt i en forælders forhold.

Enhver indberetning til de sociale myndigheder, som vedrører et barns trivsel, skal tages alvorligt og undersøges til bunds. Erkendes indberetningen til Statsforvaltningen ikke, overbringes den til retten, så en beslutning ikke udsættes til skade for både barn og forældre.

CenterPartiet vil:
– Sikre Statsforvaltningen fuld aktindsigt i forældrenes forhold, så alt, hvad der kan være af betydning for barnets tarv og trivsel, er tilgængeligt som grundlag for en afgørelse.
– At børn af enlige forsørgere skal sikres lige økonomiske muligheder med andre børn.
– At den forælder, der ikke har bopælspligten, sikres samme muligheder, som den forælder, der har bopælspligten.
– At barnet så vidt muligt høres før en sag afgøres.

Når et barns forælder er psykisk syg
Barnets trivsel og familiens forhold undersøges, når en forælder får diagnosticeret en psykisk sygdom. Den, der stiller diagnosen, retter henvendelse til kommunens socialforvaltning, der herefter henvender sig til barnets netværk for at undersøge barnets trivsel og akutte behov.

Det vurderes, om barnet har lidt eller er i risiko for at lide fysisk eller psykisk skade på grund af den syge forælders tilstand.
Barnet skal om muligt informeres om forælderens sygdom og sygdommens betydning i forholdet til barnet.
Forvaltningen vurderer hvilke foranstaltninger, der er relevante at sætte i værk i tilfælde af, at forælderen delvis eller slet ikke kan varetage forældreansvaret.

CenterPartiet vil:
– At hensynet til barnet vægtes højere end hensynet til den psykisk syge forælder .
– At barnet sikres en helhedsorienteret indsats.

Når forældre er misbrugere
Når det opdages, at et voksent menneske med børn er misbruger, skal der straks rettes henvendelse til kommunens socialforvaltning.
Socialforvaltningen retter henvendelse til barnets netværk for at undersøge barnets trivsel og akutte behov.
Det vurderes, om barnet har lidt eller er i risiko for at lide fysisk eller psykisk skade af misbrugerens påvirkning.
Indsatsen skal tage hensyn til, om forælderen er i stand til at varetage det fulde forældreansvar overfor barnet, eller der skal ydes støtte i forhold til barnets tarv.
Det kan være støtte i hjemmet, anbringelse uden for hjemmet eller lignende.
Barnet skal om muligt informeres om forælderens misbrug og betydningen heraf i forholdet til barnet.

CenterPartiet vil:
– At barnets trivsel og familiens forhold undersøges, når en forælder er misbruger.
– At hensynet til barnet vægtes højere end hensynet til den psykisk syge forælder.
– At barnet sikres en helhedsorienteret indsats.

Download her:
Socialpolitik – Børn og unge