Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Ung og fri

En politik for den ungdommelige energi

Download her

Ungdom er en resurse, der giver samfundet meget. Ungdommen er præget af optimisme, fantasi, gå-på-mod og en ukuelig tro på, at det ordner sig – kort sagt, en indstilling og en energi, som alt for mange taber på vej ind i fremtiden. CenterPartiets ungdomspolitik handler om at lade denne energi få mulighed for at udfolde sig, så samfundet ikke sætter kunstige hindringer i vejen for den ungdommelige drivkraft.

Det kræver:
Et folkestyre åbent for den ungdommelige energi – Ung og indflydelse En bedre skole for alle, uanset baggrund og bopæl – Ung og skole Muligheder for en aktiv, kreativ fritid – Ung og fritid Et land med plads til nyskabelse – Ung og kreativ Et samfund, hvor forskellighed opfattes som en styrke – Ung og anderledes Muligheder for unge til at have en sund, rusfri hverdag – Ung og sund

Ung og indflydelse

Med sit gå-på-mod, engagement og sin optimisme er ungdommen en resurse for folkestyret. Den unge energi skal have plads i demokratiet: De unge i dag er kraftigt underrepræsenteret i politiske partier, beboerforeninger og interesseorganisationer, hvor der diskuteres samfundsspørgsmål, hvilket er en hindring for bred rekruttering til politisk arbejde. Derfor skal der radikale foranstaltninger til for at engagere de unge i politik. Det vigtigste er at give unge reel indflydelse.

CenterPartiet vil derfor:
– at kommuner og regioner formaliserer, hvordan unge kan være med i beslutningerne. Organisationen bør fastlægges lokalt i samarbejde mellem unge og politikere. Nogle steder fungerer traditionelle ungdomsråd godt, andre steder bør det gribes anderledes an.
– at det bliver lettere at stemme. Eleverne skal være i stand til at stemme på deres studiesteder, og der skal åbnes for elektronisk afstemning via Internettet til fx ungdomsråd.
– arbejde for, at teknologien bruges til at skabe mere åbne demokratiske processer og inddrage flere mennesker i at deltage. Elektroniske høringer og debatter kan være eksempler på dette.
– arbejde for oprettelsen af et politisk ungdomsmedie (eksempelvis en avis, chat på nettet eller lignende) i hver region, hvor de lokale folk i og uden for de politiske ungdomspartier kan bidrage. Kommuner og regioner skal dele udgifterne hertil, så det bliver et gratis medie, der kan sendes ud til alle erhvervs- og gymnasieskolerne og lokale videregående uddannelser og universiteter.
– at alle ungdomsorganisationer skal have adgang til at oplyse om sig selv og deres politik på erhvervs- og gymnasieskoler.
– at elevråd på ungdoms- og videregående skoler får tildelt midler til uddannelse af tillidsfolk og til tiltag, der kan forbedre hverdagen i skolen.

Ung og skole

Skolen bør være et sted for spændende læring. CenterPartiet arbejder for en folkeskole, som værner om nysgerrighed, og som dyrker fantasi og selvtillid – en skole, som vil give dig vigtig viden og gode råd, når du skal vælge vejen frem i livet.

CenterPartiet ønsker at gøre op med opfattelsen af, at al lærdom kan måles i et karaktersystem, og at unge i en tidlig alder presses til at tage stilling til én bestemt uddannelsesvej, fordi de belønnes med en regulering af det karaktergennemsnit, som de har fået på den gymnasiale uddannelse, hvis de forsætter på en videregående uddannelse inden for en bestemt periode.

Ingen ved bedre end den unge selv, hvad der er godt for ham eller hende. Ungdommen kan være en svær livsperiode, hvor det især drejer sig om at finde sin identitet. Det fylder meget i mange unge menneskers liv, og derfor er det ikke for alle et optimalt tidspunkt/periode at tage store og afgørende beslutninger for ens videre liv. Måske kan man først vælge, hvilken vej man vil gå i forhold til fremtidig uddannelse og job, når identiteten er helt rodfæstet. Måske ved man først da, hvem man selv er, hvilke styrkesider og interesser man er i besiddelse af og kan anvende i sit uddannelses- og arbejdsliv.

Unge skal have lov til at forsøge at realisere deres drømme og idéer. De skal have lov til at vælge, og de skal have lov til at vælge om. Lykkedes første projekt ikke, så gør det næste det nok. Samfundet må have en tro på de unge, deres energi og engagement.

Et sabbat-år kan være meget givende for mange unge og være med til at modne dem og give dem nye indsigter og idéer, og måske gøre dem i stand til at træffe bedre og mere hensigtsmæssige valg, end hvis de skal være det foruden og føle sig presset til at vælge. Derfor vender CenterPartiet sig imod, at karakterer er det eneste kriterium for optagelse på videregående uddannelser.

CenterPartiet vil derfor:
– styrke erhvervsvejledningen i grundskolen og gymnasiet. Vejledningen skal deles i en faglig og en social del. Der skal skabes en offentlig uddannelse for vejledere, og efterhånden må der fastsættes høje kompetencekrav til dem, der ansættes. Det er vigtigt, at vejlederen er en del af det lokale uddannelsesmiljø, men vejledningen skal ske i et tæt samspil med Ungdommens Uddannelsesvejledning.
– foreslå, at der tilbydes erhvervsvejledningen via Internettet.
– gå i mod, at karakter er eneste kriterium for optagelse på videregående uddannelser.
– at et år på højskole skal give point for adgang til videregående uddannelser.
– at frivilligt arbejde kan være med til at give den unge adgang til videregående uddannelser.
– at lærlinge skal sikres de samme rettigheder som studerende. Det betyder fx “studenterrabat” på kollektive transportmidler.
– skabe en national formidlingstjeneste for lærlinge.
– gøre det lettere for elever og studerende at gennemføre studier i udlandet.
– arbejde for, at der indføres et læremiddel-stipendium på de videregående uddannelser, som dækker de faktiske udgifter til indkøb af lærebøger og udstyr.
– at arbejdsmiljøloven også skal gælde for elever, således at der stilles mindst samme krav om fx et sundt indeklima og indstillelige møbler, som er gældende på arbejdspladser for voksne.
– prioritere udviklingen af nye ungdomsboliger.

Ung og fritid

Livet er sjovt, når mennesker mødes til kulturelle aktiviteter, sportslig konkurrence eller kreative fritidsaktiviteter. Der foregår fantastisk mange positive aktiviteter i vort land. Den politiske opgave er at fjerne hindringer, at fremdyrke entusiasme og at støtte op om det arbejde, der gøres.

CenterPartiet vil derfor:
– at alle folkeskoler og videregående uddannelser får tilbudt mindst en koncert, en forestilling og en udstilling hvert år som en del af undervisningen. Etablerede orkestre, teatre og museer er sammen med lokale og regionale grupper vigtige resurser i den forbindelse.
– oprette et “kulturkort”, der giver unge og studerende rabatter til koncerter, teater, udstillinger, festivaler og andre kulturaktiviteter.
– sikre lokale biografer gode kår.
– at der oprettes flere ungdomsorkestre på forskellige niveauer.
– støtte ungdomsstyrede musikværksteder, der er åbne for musik i alle genrer.
– arbejde for, at der gives økonomisk støtte til lokale, selvstændige kulturtiltag, drevet af grupper, foreninger, skoleklasser, individuelle studerende eller fællesskaber. Det skal være nemt at søge om midler, og pengene skal forvaltes af unge, for eksempel de lokale børne- og ungdomsråd.
– arbejde for at offentlige idrætsanlæg stilles gratis til rådighed for børn og unge, og at de også er nemt tilgængelige om aftenen.
– styrke den offentlige transport, især i byerne.
– at der skal være en betydelig ungdoms- og studenter-rabat på kollektiv trafik.
– indføre “hjem for en 50’er” i alle regioner.
– sikre, at der overalt er adgang til bredbånd, og at der ikke er geografiske prisforskelle.

Ung og kreativ

Danmark behøver aktive, innovative unge mennesker med skabertrang og gå-på-mod, unge, der skaber arbejdspladser og optimisme i samfundet. Vi skal forhindre, at unge, der tager ansvaret for udvikling og innovation af arbejdspladser, bliver stoppet af et tungt bureaukrati eller ældre politikeres modvilje mod at investere i de unge kræfter.

CenterPartiet vil derfor:
– satse på flere elevdrevne virksomheder som læringsmiljø i grundskolen og på ungdomsuddannelser. På den måde kan personligt initiativ og lokalt tilhørsforhold styrkes. Alle elever i folkeskoler og på ungdomsuddannelser skal have tilbud om at deltage i virksomheder, som drives af eleverne, og hvor de har mulighed for at afprøve deres evner som iværksætter, opfinder og indenfor markedsføring etc..
– fjerne etableringsgebyr og reducere de administrative krav til iværksættere under 30 år.
– at unges iværksætterlyst stimuleres gennem enkle og klare ungdomsorienterede støtteordninger, der ikke bliver spist op af bureaukrati undervejs. Ungdomsindsatsen skal have en decentral struktur, der er tilpasset til mindre projekter og stille færre krav til formaliteter end de traditionelle kommercielle projekter.
– reducere de administrative krav til landbruget, og gøre det lettere for unge at overtage en landsbrugsbedrift.

Ung og anderledes

CenterPartiet ønsker et samfund, der værdsætter mangfoldighed og de positive forskelle. Unge i dag oplever et massivt pres fra mange sider – krav om ensretning gennem mode og kropsidealer, om på alle måde at være vellykket. Andre udsættes for negativ forskelsbehandling på grund af, hvem de er. Resultatet er skræmmende: Spiseforstyrrelser og selvmord er blevet dødsårsag for skræmmende mange unge. CenterPartiet vil kæmpe mod hverdagens racisme, mod forskelsbehandling og for retten til at være sig selv.

CenterPartiet vil derfor:
– at racisme skal bekæmpes og slåes ned på, både i skolen og ellers i hverdagen.
– minimere mobning i folkeskolen. Mobning er uacceptabelt og skal tages i opløbet.
– at den enkelte skole frit kan disponere over de traditionelle efterårs- og vinterferier. De to ugers frihed skal år for år kunne fordeles frit over hele skoleåret, således at det lokalt er muligt at tage hensyn til unges behov for at holde skolefri i forbindelse med fx religiøse festligheder.
– at sportsklubber og andre foreninger sikres midler, så de kan gennemføre en integrationsindsats.
– at alle elever ved afslutningen af grundskolen skal være bibragt basal viden om vore nationale mindretal.
– at kønsrolleperspektivet og ligestilling mellem kønnene skal være en vigtig del af undervisningen i skolerne. Ligeledes vil CenterPartiet gerne have behandlet kønsrolleperspektivet og sexchikane i seksualundervisningen.
– at skolen skal have et kritisk fokus på skønhedstyranniet, som formidles gennem reklamer og medier. Så eleverne bliver gjort bevidste herom, og man på den måde kan forebygge psykiske lidelser såsom spiseforstyrrelser.
– stille krav om, at skoler, busser, ungdomsklubber og andre offentlige steder formes, så der sikres tilgængelighed for alle. Det bør ikke være nogen hindring for at deltage, at du fx sidder i kørestol eller er blind.
– at elever i folkeskolen lærer tegnsprog at kende og får elementært kendskab til, hvad det betyder at have et handicap, herunder viden om, hvor lidt betydning handicap har i de fleste af livets situationer.

Ung og sund

Et godt helbred er også vigtigt for unge. CenterPartiet er optaget af, at unge skal have adgang til god sundhedspleje, som er skræddersyet til de unges behov, uanset hvor de bor. At forebygge sundhedsproblemer bør prioriteres.

CenterPartiet vil derfor:
– sikre let tilgængelige sundhedscentre særligt rettet mod unge og med åbningstimer, der er tilpasset unge og studerende.
– prioritere ungdomspsykiatrien højt. Der skal være en klar ansvarsfordeling mellem kommuner og specialsundhedstjenesten.
– udvide og styrke natteravne-ordningen, fx ved at inddrage natteravnene i SSP-samarbejdet.
– at skolerne skal tilbyde gratis frugt og grøntsager til studerende, ligesom der skal være adgang til vand i klasseværelset/gangarealerne.
– forbyde sodavandsmaskiner på skoler.
– at unge skal have fri adgang til svømmehaller og andre offentlige idrætsanlæg.
– arbejde for, at der bevilges flere penge til enkle idrætsanlæg for unge, som boldbaner og lignende.
– forbedre seksualundervisningen. Der skal lægges større vægt på følelser, socialt pres, selvværd og beskyttelse mod kønssygdomme og graviditet end på befrugtningsteknik.
– sikre, at der på ungdomsuddannelser og videregående uddannelser er adgang til gratis kondomer og brochurer, der informerer om sikker sex. Oplysningerne skal også stilles til rådighed på Internettet og via mobiltelefon.
– styrke vejledning og information rettet mod unge, der bliver ufrivilligt gravid. Det er vigtigt, at samfundet tilbyder både medicinsk, social og økonomisk rådgivning.

Download her:
Ung og fri – En politik for den ungdommelige energi