Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Velfærdssamfundet

Til fælles gode

Download her

Dagens velfærdssamfund er et resultat af årtiers kamp for at skabe en gensidig forpligtelse mellem individet og fællesskabet, og samtidig at spænde et sikkerhedsnet ud så ingen ufrivilligt skal stå alene med sociale og økonomiske problemer.

CenterPartiet ser det som en hovedudfordring at bevare og videreudvikle vores universelle og tidligere så godt udbyggede velfærdssystem. Vi vil bygge videre på det – ikke afvikle det.

Det kræver på den ene side, at velfærdssystemet forbedres og moderniseres. På den anden side kræver det, at velfærdsydelserne koncentreres om de, der har stærkest behov for dem.

Et andet væsentligt aspekt er undervisningen i velfærdssystemets historie og ide, så de generationer, der vokser op med det som noget selvfølgeligt, ikke blot ser deres rettigheder, men får ejerskab og ønske om at bidrage til videreudvikle det.

Velfærd er et fælles gode

Det er lykkedes for det danske samfund at sikre tilnærmelsesvis lige rettigheder til centrale samfundsgoder som sundhedsvæsen, uddannelse og sociale ydelser.

De fleste mennesker kommer i løbet af livet i situationer hvor deres personlige situation er svækket eller truet. Det kan være på grund af arbejdsløshed, helbredsproblemer eller personlige omstændigheder af anden art.

Det er fællesskabets formål, at alle i sådanne situationer kan søge hjælp og at ingen ufrivilligt overlades til sin egen skæbne. Samfundet stiller i disse situationer velfærdsydelser til rådighed som en del af de fælles goder – på linje med fælles goder som f.eks. brandvæsen, veje eller kloakker.

Velfærdsydelserne hænger ofte sammen med konstaterbare forhold som f.eks. alder, diagnose eller arbejdsmarkedssituation. Men at være i en sådan situation skal ikke automatisk give ret til ydelsen. Ydelsen skal gives af fællesskabet til den enkelte efter behov – ikke efter f.eks. fødselsår eller journal.

CenterPartiet vil derfor:
– ændre principperne for tildelingen af velfærdsydelser så vi kommer væk fra minimumsrettigheder og over til en individuel behovsvurdering.
– Arbejde for at styrke bevidstheden om, at velfærdsydelser er et fælles gode – ikke mindst i uddannelsessystemet og startende med grundskolen.

Presset på velfærdsydelserne

Presset på velfærdsydelserneer er stigende. Resurseproblemer, manglende uddannelsesindsats, nye behandlingsmetoder og en aldrende befolkning har gjort det stadigt sværere at skabe balance mellem befolknings ønsker om velfærdsydelser og det faktiske udbud af dem.

Det stiller mennesker som skal administrere ydelserne i en vanskelig prioriteringssituation og fællesskabsfølelsen bliver truet når mange oplever, at de ikke får den hjælp, de havde forventet.

Forventningspresset skyldes bl.a., at vi er blevet vænnet til at se velfærdsydelserne som en del af et økonomisk mellemværende med det offentlige, hvor vi indbetaler skat og afgifter og hæver velfærdsydelser og økonomiske tilskud.

CenterPartiet vil have afkoblet velfærdsydelserne fra den enkeltes økonomi og samtidig sørge for, at velfærdsydelserne opfattes som mere ligeligt fordelt.

CenterPartiet vil derfor:
– Sikre ligeværdige sundhedstjenester i hele landet.
– Bevare lokale sygehuse med akut modtagelse og fødeafdelinger.
– Bekæmpe og afvikle den stigende udbredelse af brugerbetaling på fælles goder.

Modernisering af velfærdssamfundet

Presset på velfærdsydelserne sammen med ønsket om at forbedre dem, hvor muligt, stiller krav om at vi moderniserer den måde velfærdssamfundet fungerer på.

For det første kræver det en resursebevidsthed som bedst forankres ved at give lokalt ansvar. Det vil sige, at de der visiterer til og administrerer ydelserne også skal have ansvaret for at resurserne anvendes mest optimalt.

I den forbindelse skal det altid overvejes, om et samspil med private virksomheder – ud fra en helhedsbetragtning – kan give brugerne en fordel. Udlicitering og privatisering må aldrig blive et formål i sig selv.

En modernisering af velfærdssamfundet kræver også, at den samlede opgave organiseres anderledes end i dag. Det er ikke nødvendigt at så mange af velfærdssamfundets opgaver alene løses af offentlige institutioner.

Civilsamfundet er i stand til at tage fra i “bunden” ved f.eks. at indgå i hjemmeplejeopgaver, resocialiseringsarbejde og fritidstilbud. Der skal derfor gives mere plads til frivillige organisationer der f.eks. kan hjælpe med udslusningen fra midlertidige velfærdstilbud.

CenterPartiet vil derfor:
– decentralisere det økonomiske ansvar for velfærdsydelserne med henblik på, at resurserne kan anvendes mere optimalt.
– Støtte en konstruktiv arbejdsdeling mellem offentlig og privat sektor om velfærdsydelserne, men afskaffe krav om udliciteringskvoter eller ideologisk begrundede målsætninger om privatisering.
– Ændre lovgivningen så civilsamfundet kan inddrages stærkere i udførelsen af velfærdsopgaverne.

Download her:
Velfærdssamfundet – Til fælles gode