Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Erhvervsliv

Ansvarlige og levedygtige virksomheder

Download her

Virksomheder og privat foretagsomhed er en naturlig del af nutidens Danmark.

Udfordringerne for erhvervslivet udvikler sig hele tiden. Den international og indbyrdes konkurrence virksomhederne indgår i, stiller krav om øget effektivitet og udvikling af nye produkter.

Samtidig udvikler betingelserne for at drive en virksomhed i Danmark sig.

CenterPartiet ønsker at fremme et erhvervsliv, der både er økonomisk levedygtigt, og som udviser ansvarlighed overfor samfundets krav om bl.a. miljø, arbejdsforhold og socialt engagement.

Samfundet skal vise tillid til og reducere sin kontrol af de virksomheder, der udviser samfundsansvar.

Virkelyst og udfoldelsesmuligheder

Muligheden for at drive virksomhed i Danmark skal ikke kun ses i lyset af de arbejdspladser virksomhederne skaber eller den indtægt de skaber i samfundet.

At drive virksomhed er også en del af individets muligheder for at realisere sine ønsker og udfolde sine evner. Det er derfor vigtigt at understøtte en kultur, som motiverer til iværksætteri, kreativitet og selvstændigt initiativ.

CenterPartiet ønsker derfor at:
– Kendskabet til det at drive virksomhed og at være selvstændig skal være en obligatorisk del af undervisningen og erhvervsvejledningen fra folkeskolen og opefter.
– Barriererne for at oprettet egen virksomhed for første gang skal være så lave som muligt. Det indebærer bl.a. fritagelse for en række afgifter og skatter i en periode samt fritagelse for at afgive oplysninger til rent statistiske formål.

Ansvarlige virksomheder

At drive en virksomhed skal ikke blot være et økonomisk spørgsmål. Virksomheder giver på linje med meget andet forbrug og adfærd anledning til afledte effekter på omgivelserne eller konflikter mellem forskellige interesser. Det kan f.eks. være i forhold til afledte miljøeffekter eller adfærd i forhold til de ansatte.

CenterPartiet vil fremme erhvervslivets incitamenter til at udvise ansvarlighed. Det betyder på den ene side, at virksomheder, der udviser ansvarlighed, mødes med færre krav fra myndigheder, mens virksomheder, der tilsidesætter ansvarlighed og omgivelsernes rimelige forventninger, skal holdes i kort snor.

Incitamentsstrukturen skal også være med til at effektivisere myndighedernes kontrol med erhvervslivet gennem at øge fokus på de virksomheder, hvor det kan betale sig at koncentrere kontrollen.

CenterPartiet ønsker at:
– Virksomheder tildeles en “Good governance” rating af de kontrollerende myndigheder. F.eks. fra A til G eller lignende. Klasse A virksomheder får øgede beføjelser til selvkontrol, selvafrapportering og fritages for en række indberetninger, som har til formål at kontrollere virksomhedens lovlydighed.
– Offentlig kontrol, som f.eks. fødevarekontrollen, primært koncentreres om de dårligst ratede virksomheder, men at der fortsat udføres stikprøver på alle områder ud fra et proportionalitetsprincip.
– Danske virksomheder skal gå forrest i at udvise samfundsansvar (Corporate Social Responsability) i en international sammenhæng ved bl.a. at efterleve FNs Global Compact principper. 1)

Erhvervslivets arbejdsmarkedsmæssige
og sociale ansvar

De fleste virksomheder står i kontakt med omverdenen på forskellig måde. Typisk er der en tæt kontakt til det lokalområde, som virksomheden befinder sig i.

CenterPartiet mener, at det er en rimelig forventning, at virksomhederne engagerer sig i det omgivende samfund. Der er ingen grund til at diktere hvordan eller i hvad, men mulighederne er mange: Fritidsaktiviteter, kulturlivet, sundhed, uddannelse, børnepasning eller civilsamfundet i øvrigt. Virksomhederne skal tilskyndes til at engagere sig i denne type aktiviteter.

For virksomhederne og de ansatte er det af stor værdi, at arbejdsmarkedet har en høj faglig og geografisk mobilitet. I den forbindelse er det vigtigt for Danmark, der har en relativt stor offentlig sektor, at der er en god forståelse mellem den private og den offentlige sektor.

For virksomhederne betyder høj mobilitet en bedre konkurrenceevne, og for de ansatte betyder det større jobsikkerhed og bedre muligheder for at udvikle sig. Både virksomhederne og de ansatte skal medvirke til at sikre fleksibilitet og mobilitet på arbejdsmarkedet.

Muligheden for et fleksibelt arbejdsliv er den bedste måde at sikre flest muligt en plads på arbejdsmarkedet. Valget må ikke stå mellem fuld tid eller ingen tid. Eller mellem 8-16 arbejde eller intet arbejde. Derfor skal arbejdsmarkedet indrettes, så det bliver muligt for den enkelte at variere sin deltagelse i forhold til livssituation, fysisk formåen og ønsker.

CenterPartiet vil derfor:
– motivere virksomhederne til “corporate volunteering”.
– belønne virksomheder, der beskæftiger socialt udsatte personer på lempelige vilkår.
– etablere ordninger, der på frivillig basis fører til udveksling af medarbejdere mellem privat og offentlig sektor – f.eks. gennem jobrotationsordninger.
– sænke afgifter på bolighandel, således at det bliver billigere at flytte efter jobbet.
– motivere til en fleksibel arbejdstid med udgangspunkt i den ansatte og den enkelte virksomheds ønsker og behov.
– Forbyde tvungen pensionering før den almindelige pensionsalder.

Levedygtige virksomheder

Levedygtige virksomheder er en forudsætning for en stabil samfundsøkonomi og beskæftigelsen på længere sigt. Subsidier og statsstøtte, som alene har til formål at bevare arbejdspladser i virksomheder uden fremtid, er kun en kortsigtet løsning.

CenterPartiet mener, at virksomheder, der kan klare sig uden subsidier, er de stærkeste og mest konkurrencedygtige i en international sammenhæng. Alene af den grund bør subsidier til brancher afvikles. Dertil er det spild af fællesskabet ressourcer, der i stedet kunne investeres i ny foretagsomhed med perspektiv.

Et levedygtigt erhvervsliv forudsætter også, at der gives plads til en uhomogen erhvervsstruktur.

Uddannelser, infrastruktur og myndighederne skal understøtte etablering og drift af virksomheder inden for mange forskellige brancher og erhverv, således at erhvervslivet og arbejdsmarkedet samt det lokale samfund har alternativer til erhverv, der kommer i krise.

CenterPartiet vil prioritere de rammevilkår, som fremmer fremtidige erhverv, herunder de højteknologiske.

CenterPartiet vil derfor:
– Arbejde for at Danmark igennem EU afvikler brancheafhængige subsidier til erhverv, herunder landbrugsstøtten.
– Reducere de administrative byrder ved at basere kontrollen af virksomheder på tillid til de ansvarlige virksomheder til gengæld for øget kontrol med de mindre ansvarlige.
– Satse massivt på at understøtte en udvikling indenfor højteknologi i form af bl.a. IT og bioteknologi samt rumforskning og -fart.

Download her:
Erhvervsliv – Ansvarlige og levedygtige virksomheder

—————————–
1)
Global Compact – ti principper for samfundsansvar
Menneskerettigheder

1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder; og
2. sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling;
4. støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde;
5. støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
6. afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.
Miljø
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer;
8. tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og
9. opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.
Anti-korruption
10. Virksomheden bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse