Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Lokalsamfundet

Der hvor livet leves

Download her

CenterPartiet vil arbejde for et trygt nærmiljø baseret på mangfoldighed, tolerance, råderum og fællesskab. Vi tror på, at det nærmiljø, som evner at se det unikke i det enkelte menneske og som giver hver enkelt mulighed for at udleve sit livsprojekt i trygge fællesskaber, også er det grundlag, der skaber et trygt og tolerant folk og samfund.

Trygt og kreativt nærmiljø

Det trygge nærmiljø skabes af indbyggere med vilje til at yde noget i fællesskab med andre, for at skabe identitet og tilhørsforhold og sikre, at de uformelle netværk omfatter flest muligt. I mødet med nye indbyggere er et åbent sind og råderum i nærmiljøet et godt grundlag, så det spændende i mødet mellem det nye og traditionerne kan smelte sammen i nye udtryksformer og nye måder at gøre tingene på.

For at skabe en rigere hverdag for alle behøver vi gode nærmiljøer, der forener grupper med forskellige værdier og erfaringer til at yde noget sammen. Udfordringen er at skabe lokale mødesteder og fællesskaber, hvor hver enkelt føler sig set og føler, at de har en meningsfuld opgave. Det er vigtigt at stimulere til en bred medvirken og deltagelse fra indbyggerne, når nærmiljøspørgsmål er på dagsordenen. Børnehave- og skoletilbud i nærmiljøet er vigtigt for fællesskab, identitet, tryghed og overblik.

Gode lokalmiljøer må udformes således, at funktionshæmmede kan udfolde sig maksimalt i forhold til den enkeltes handicap. Barrierer, der i dag hindrer funktionshæmmedes muligheder, må fjernes. FN standardregler om lige muligheder for mennesker med handicap må lægges til grund for al planlægning og udformning af samfundet.

Livskraftige og aktive lokalsamfund i by og landsby giver tryghed, overblik og god grobund for det skabende menneske, som ser muligheder og kvaliteter i sit eget lokalsamfund. Det er et mål, at mange bliver gode ambassadører for deres hjemegn, således at andre også får lyst til at flytte derhen.

CenterPartiet vil derfor:
– At lokal Agenda 21 1) lægges til grund for al samfundsplanlægning, således at der sikres bred medvirken fra alle grupper.
– At boligområder bliver planlagt med tanke på at være attraktive for forskellige aldersgrupper, familier, boformer og for folk med forskellig social og kulturel baggrund.
– Sikre børns tryghed og mulighed for at udfolde sig i nærmiljøet
– Sikre ungdommens medvirken i beslutningsprocesser, som fremtidens brugere og forvaltere af nærmiljø og lokalsamfund.

Download her:
Lokalsamfundet – Der hvor livet leves

——————————–
1)
Lokal Agenda 21 indebærer, at samfundsplanlægningen skal være helhedsorienteret, tværfagligt og langsigtet, og at befolkningen, virksomheder, organisationer og foreninger bliver inddraget i arbejdet. Samfundsplanlægningen skal være bæredygtig, mindske miljøbelastningen og fremme biologisk mangfoldighed. Der skal desuden sikres et samspil mellem beslutningerne vedrørende miljømæssige, trafikale, erhvervsmæssige, sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og økonomiske forhold.