Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Forskning

For innovation og iværksætteri

Download her

Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk forskning.

Kontakt mellem forskning og samfund er afgørende for at sikre den praktiske anvendelse af forskningsresultater i erhvervslivet og forvaltningen. Formidling af forskningsresultater bidrager også til en mere kvalificeret offentlig debat. Forskning rejser også etiske spørgsmål. Etiske vurderinger bør derfor integreres, især inden for forskning, der berører liv, sundhed og miljø.

Det offentlige har et særligt ansvar for at beskytte grundforskningens betingelser og sikre forskerens frihed. Grundforskning giver det teoretiske gennembrud, som senere danner grundlag for anvendt forskning, udvikling og kommercialisering. Det er vigtigt at sikre den frie forsknings vilkår på universiteter og videregående uddannelsessteder, uafhængigt af tilfældige udsving i antallet af studerende.

En kommercialisering af forskning og udvikling vil i fremtiden blive stadig vigtigere for industriel udvikling og beskæftigelse i Danmark. Omfanget og kvaliteten af vores egen forskning og udvikling vil være af stor betydning for konkurrenceevnen.

International forskningssamarbejde er vigtigt for at videreudvikle dansk forskning på højt niveau. Danmark deltager aktivt i det internationale samarbejde gennem forskellige udvekslings- og forskningsprogrammer. Det er vigtigt at udvikle dette samarbejde, både indenfor EU og med andre lande, og udnytte de positive muligheder, dette kan give.

Udfordringer

CenterPartiet vil pege på følgende fem udfordringer i forskningspolitikken:

– Omfanget og kvaliteten af dansk grundforskning

– Forskning for innovation og iværksættelse

– Samspil mellem forskningsmiljøer og aktører i samfunds- og erhvervslivet,
som kan tage forskningen i brugen

– Sikre rekrutteringen til forskning

– Internationaliseringen af forskning og forskningspolitikken

Omfang og kvalitet af dansk grundforskning

Fremtrædende vidensnationer karakteriseres ved et stort omfang af langsigtede, grundlæggende forskning i landet. Denne forskning har til formål at give en bedre forståelse af os selv og verden omkring os, og er drevet frem af forskernes nysgerrighed, akademiske interesser og viden, der er nødvendig i faglige fællesskaber. Samtidig giver det forudsætningerne for nye løsninger og måder at arbejde på indenfor en række samfundsområder, og grundlaget for værdiskabelse i nye og eksisterende industrier.

CenterPartiet vil derfor:
– Øge investeringer i nødvendigt udstyr til forskning.
– Udvikle nye kriterier for måling af kvalitet i forskningen.
– Styrke den frie, forsker-iværksatte grundforskning (grundforskning som forskere har taget initiativ til)
– Øge antallet af forskningsstipendiater ved uddannelses- og forskningsinstitutionerne.

Forskning for innovation og iværksættelse

Øget investering i forskning, især i den private sektor, vil være afgørende for at møde fremtidige udfordringer.
Vi har innovationsudfordringer i forbindelse med såvel eksisterende virksomheder, udvikling af nye viden-intensive industrier, og udvikling inden for den offentlige sektor. Koncentrerer vi den offentlig forskning om at udvikle den stærke del af erhvervslivet, vil dette også fungere som katalysator for udviklingen af nye virksomheder baseret på viden, teknologi og tjenester, også indenfor den offentlige sektor.

CenterPartiet vil derfor:
– Satse specielt på en værdiskabende sammenhæng mellem grundforskning og anvendt forskning indenfor erhverv, hvor vi i dag har fortrin og muligheder.
– Satse mere bevidst på forskning indenfor teknologiske fag og erhverv med potentiale for at skabe værdier.
– Styrke forsknings- og udviklingsaktiviteten på regionalt niveau blandt andet for at støtte op om det lokale erhvervsliv.
– Satse på forskning indenfor medicin, sundhed og miljø, samt forskning i velfærdssamfundet.
– Satse massivt på at understøtte en udvikling indenfor højteknologi i form af bl.a. IT og bioteknologi samt rumforskning og -fart.

Samspil mellem forskermiljøer og
aktører i samfunds- og erhvervsliv

For at udløse potentialet i forskningsmiljøerne må der etableres gode systemer for koblinger mellem forskermiljøerne og centrale aktører i samfunds- og erhvervsliv. Det vil i mange tilfælde kræve midler til forskning i virksomheder, eller til forskning i samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. I andre tilfælde indebærer det behov for at skabe bedre mødesteder mellem forskere og samfundsaktører. Det er desuden nødvendigt, at forskningen er en attraktiv karrierevej for unge, og at tilstrækkelig mange får mulighed for at vælge forskning som karrierevej.

CenterPartiet vil derfor:
– Styrke forskningsformidlingen for at få synlighed, tilgængelighed og debat omkring forskningen.
– Understrege, at der skal være åbenhed omkring udformningen af forskningspolitikken og valgene indenfor forskningen, og at dette skal præge arbejdet i forskningsrådet, de videnskabsetiske komiteer, teknologirådet og bioteknologiske institutter.
– Understrege, at videnskabsetiske problemstillinger skal have den nødvendige opmærksomhed, samtidig med at hensyn til forskningens frihed skal varetages.

Sikre rekrutteringen til forskningen

Rekruttering til forskning er afgørende for udviklingen af Danmark som forskningsnation. Interessen for forskning vækkes ofte i en ganske ung alder. Det er derfor vigtigt, at forskning bliver præsenteret for børn og unge som en spændende virksomhed, og at forskererhvervet er en attraktiv karrierevej.

CenterPartiet vil derfor:
– Sikre rekrutteringen til forskning blandt andet ved at forbedre og udvide forskeruddannelserne.
– Ligestille modtagere af stipendier med andre arbejdstagere med hensyn til sociale rettigheder ved arbejdsløshed.
– Lave tiltag, som sikrer forskere hurtigere fastansættelse end i dag.
– Lave tiltag i skolen for at stimulere børn og unge til at få interesse for forskningen og en forskerkarriere.
– Føre den skattemæssige såkaldte forskerordning tilbage til udgangspunktet, så den er målrettet udenlandske forskere, der tager midlertidig ophold i Danmark, og fx ikke kan udnyttes af professionelle sportsfolk.

Internationalisering af forskningen
og forskningspolitikken

Kvaliteten på højere uddannelse, politikudviklingen på en række områder, værdiskabning i vid forstand og miljø- og helbredsudfordringerne er i øget grad afhængig af forskning. Danmark har et betydeligt udbytte af forskning, som udføres i andre lande. Egen forskningsindsats er alligevel nødvendig for at udvikle kundskab på områder, hvor vi har særskilte behov, og for at vi skal kunne forstå og anvende forskningsresultater fra andre lande. Som et rigt land bør vi også bidrage mere end i dag til den internationale vidensudvikling.

Forskningspolitikken har hidtil været for lidt internationalt orienteret. I fremtiden vil perspektivet kunne blive et andet – dansk forskning og forskningspolitik er i større grad end tidligere integreret i et europæisk forskningssystem.

CenterPartiet vil derfor:
– Forbedre udveksling af forskere og udviklingen af forskernetværk både i Danmark og internationalt, og styrke tværfaglige forskningsmiljøer.
– Etablere finansieringsordninger, som fremmer forskningsarbejdet med specielt vigtige forskningsnationer, og som fremmer forskermobiliteten.
– Styrke forskning og forskningssamarbejde, som fokuserer på international fattigdomsbekæmpelse, udvikling og menneskerettigheder.
– Udvikle tiltag, som gør dansk forskning og Danmark mere attraktivt for virksomheder fra andre lande, som har brug for netop vore færdigheder/kompetencer.
– Øge dansk indsats i internationale fora, hvor forskningspolitikken og -strategien udformes.

Download her:
Forskning – For innovation og iværksætteri