Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Et levende og åbent fællesskab

CenterPartiet er et parti, der tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer.

Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.

CenterPartiet

Skatterabat skal skabe lige muligheder for alle

Væk med kontanthjælp, pensioner, SU, børnepenge, arbejdsløshedsdagpenge m.v.. Alle disse ting skal erstattes af en grundlæggende skatterabat,
der udbetales, hvis den ikke udnyttes.
Det er indholdet i CenterPartiets politiske program
“Skatterabat – Et redskab til at skabe lige muligheder”.
“Vi ønsker at gøre op med det kontrolsamfund, der efterhånden er skabt i Danmark.
I stedet vil vi skabe et velfærdssamfund, hvor alle borgere får lige muligheder
for at leve det liv, som den enkelte drømmer om,” fastslår CP’s landsformand.

Læs programmet

CenterPartiet bygger sin politik på personalisme – et menneskesyn, der adskiller sig markant fra både liberalisme og socialisme – og på naturretten. Selvbestemmelse, livskvalitet, engagement, alles lige muligheder, decentalisering og et styrket civilsamfund er værdier, der kendetegner CP’s politik.

 Personalisme

Mennesket er ikke kun et individ, heller ikke blot en del af et kollektiv, men en selvstændig person der ikke kan leve uden medmennesker, og som præges af – og selv præger andre i – de fællesskaber, som det indgår i.
Læs mere på Curas site personalisme.dk

 Naturretten

Der findes en række grundlæggende, naturlige værdier i verden – fx menneskerettigheder og jordens resurser. Respekten for disse værdier bør være grundlæggende for den politiske udvikling.

Læs mere om naturretten

Lige muligheder

CenterPartiet er grundlagt ud fra et stærkt ønske om social retfærdighed, modstand mod undertrykkelse og at nogen holdes udenfor fællesskabet. Tanken om retfærdighed og lige muligheder er således en bærende idé for CP. Målet er at give mennesker lige muligheder for selv at forme deres livsprojekt – under hensyn og respekt for deres medmennesker.

Mangfoldighed

CenterPartiet ønsker et åbent samfund, hvor forskelligheder og mangfoldighed accepteres. Et samfund, hvor alle føler, de kan deltage og gøre en forskel.
Hvert menneske skal respekteres som den, vedkommende er, ikke på baggrund af hvilken gruppe vedkommende tilhører. Mangfoldighed er en styrke ikke en trussel for samfundet.

Subsidiaritet

Når lande, områder og virksomheder sammenlignes, kan problemer og forudsætninger umiddelbart ligne hinanden. Men der findes ikke standardløsninger. Hver enhed må finde sin egen løsning, udfra sine egne forudsætninger. Samfundet er opbygget nedefra, og beslutninger skal derfor træffes så tæt på det enkelte menneske som muligt.

Decentralisering

Den nye tids udfordringer taler for decentralisering som politisk strategi. Et decentralt samfund er et mere robust samfund, som er mindre sårbart. Et decentralt samfund formår til stadighed at møde nye udfordringer og samtidig forsvare værdien i det menneskelige fællesskab – det er et samfund, hvor mennesker har mulighed for at vokse.

Civilsamfundet

Civilsamfundet er alle de fællesskaber, der falder uden for markedet og det offentlige.
Civilsamfundets evne til at løfte en række samfundsopgaver er stor, og dets ret hertil og mulighed herfor skal sikres og understøttes.
Civilsamfundet skal dog primært opfattes som et mål i sig selv, fordi det repræsenterer et fællesskab, hvor mennesket kan udfolde sine evner og skabe sin identitet.

Demokrati

Et levende og selvstændigt civilsamfund er det bedste redskab til at opbygge og opretholde et velfungerende pluralistisk demokrati. Det medfører politisk konkurrence, og at magten er delt mellem forskellige grupper, samt at en elite ikke må dominere de politiske beslutninger. Samfundet opfattes som bestående af flere fællesskaber, der alle har deres egenart og berettigelse.

I forrige årtusinde blev politiske partier for en stor dels vedkommende etableret som frugterne af de interessekonflikter, som voksede frem, da Danmark blev industrialiseret. Det præger stadig politikken.

Men i takt med at samfundet forandres, må nye udfordringer mødes med nye løsninger. Et levende
og vedkommende parti må udvikle sine arbejdsformer ud fra det 21. århundredes virkelighed.

CenterPartiet tør tage ansvar og gennemføre samfundsforandringer. Men det er også et parti, som er et levende og åbent fællesskab, der giver muligheder og redskaber for mennesker til at udvikle sig.

Et moderne parti bør være link mellem offentlige beslutningstagere og engagerede medborgere.