Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Ligestilling

Ligeværd og antidiskrimination

Download her

CenterPartiet mener, at alle skal have lige muligheder uanset køn, seksuel orientering, funktion, ægteskabelig status, bopæl og etnisk tilhørsforhold.

Det er en central udfordring for lovgivning og offentlig politik at medvirke til at forhindre forskelsbehandling af grupper eller enkeltpersoner.

CenterPartiet vil derfor arbejde på at sikre, at der vedtages en ny separat antidiskrimineringslov.
I udformningen af en ny antidiskrimineringslov bør der nedsættes et statsligt udvalg, som vurderer den nuværende lovgivning i forhold til forskelsbehandling med hensyn til køn, seksuel orientering, handicap, alder og etnicitet. En ny antidiskrimineringslov skal bidrage til en oprydning i lovene, så Danmark får en helhedsorienteret lovgivning med hensyn til forskelsbehandling.

Det er vigtigt for et samfund, at mindretallenes stilling er sikret, og at der hele tiden bevidst arbejdes i forhold til de fordomme, der påvirker grupper og enkeltpersoner.
Det faktum, at Danmark rummer flere og flere kulturer, stiller krav til øget fokus på dette arbejde.

Det er en stadig udfordring at sikre, at begge køn har ligeværdige muligheder i samfundet og for beskæftigelse.
Arbejdet med at sikre en bred rekruttering til lederstillinger og at få mere ligeløn mellem kønnene er de to vigtigste udfordringer i forhold til ligestilling.

Der er lang vej endnu, inden de handicappede har de samme muligheder som ikke-handicappede, både i form af muligheder for at komme fysisk frem, og mulighed for at arbejde og deltagelse i samfundslivet.

CenterPartiet vil derfor:
– Have en ny lov om antidiskriminering i forhold til køn, etniske tilhørsforhold, funktionshæmning, seksuel orientering, religiøs overbevisning og alder.
– Udvide ligestillingskommissionens virkeområde, sådan at den bliver en antidiskriminationskommission, som har ansvaret for opfølgning af en ny antidiskriminationslov.
– Ændre reglerne i forhold til optjening af sociale ydelser, sådan at kvinder og mænd, som udfører omsorgsarbejde i hjemmet, ikke skal “straffes” i forhold til fx optjening af pensionsrettigheder.
– Opmuntre begge køn til at vælge utraditionelle erhverv.
– At kønsperspektiver og antidiskrimination skal være en vigtig del af undervisningen i skolen.
– Støtte holdningsskabende arbejde, som øger accepten af minoriteter.
– Lægge “universel udformning” og FN’s standardregler for lige muligheder til grund for al planlægning og udvikling af samfundet.

Integration af flygtninge og indvandrere

CenterPartiets mål er, at alle bør have mulighed for at arbejde og deltage i det danske samfund.

Medindflydelse og medansvar er vigtige, både for at samfundet er i stand til at gøre brug af alle resurser i befolkningen, og for at den enkelte skal have mulighed for at påvirke sin egen livssituation.

Et godt samfund er et samfund, hvor mangfoldighed ses som en resurse og en styrke. Derfor er beskyttelsen af den enkeltes ret til at bevare og give udtryk for deres kulturelle og religiøse identitet et mål. Samarbejde og viden er nøglen til tolerance. Skolen, arbejdspladsen, og organiserede fritidsaktiviteter er vigtige mødesteder.

CenterPartiet vil derfor:
– At det skal være obligatorisk for alle nyankomne indvandrere at deltage i undervisning i dansk og samfundsfag.
– Gøre det nemmere og hurtigere at få vurderet og eventuelt godkendt uddannelse og arbejdserfaring fra andre lande.
– Øge rekrutteringen af indvandrere til den offentlige sektor.
– Stoppe omskæringen af kvinder. Det skal bl.a. ske ved obligatorisk information til forældre ved graviditet og fødsel, adgang til offentlig informationsmateriale i børnehaver og skoler og en bevidstgørelse omkring strafferammer og støtte til etablering og drift af kvindenetværk.
– Lægge vægt på geografisk spredning ved første bosættelse i Danmark, men også tage højde for at flygtninge og indvandrere, som skal blive boende her i landet, kan flytte til kommuner og steder, hvor de kan bo sammen med folk med samme kulturelle baggrund. Kommuner, som oplever stærk tilflytning af flygtninge og indvandrere, må have særlig hjælp.
– Sørge for hurtigere bosættelse efter opholds- og arbejdstilladelse er udstedt. Det skal ske i et tæt og forpligtende samarbejde med kommunerne.
– Fastholde sprogtest for at få bevilget dansk statsborgerskab, men afvise andre former for test.
– Gøre det obligatorisk for ansøgere af permanent opholdstilladelse, at de i en periode har udvist en aktiv integrationsindsats – fx gennem deltagelse i civilsamfundet.

Download her:
Ligestilling – Ligeværd og antidiskrimination