Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk - (Åbner nyt vindue)

Kategorier

Arkiv

Firkløveren – omsorg og miljø

For CP er menneskelig omsorg og et rent miljø centrale begreber.
Derfor er firkløveren en central del af CP's logo - ligesom den er for de øvrige centerpartier i Norden og Østersø-området.

Om CP's logo og design

Vi er alle danskere

Af landsformand Per Schultz-Knudsen

Lige så gruopvækkende og uvirkelig weekendens begivenheder i København var, lige så opmuntrende og livsbekræftende har den efterfølgende reaktion med sammenhold og fælles fordømmelse af handlingen på tværs af politiske, religiøse og kulturelle forskelle været. Mindehøjtidlighederne mandag aften i flere byer viste tydeligt, at når det danske samfunds værdier angribes, så står vi sammen om at forsvare dem, uanset nuancerne i opfattelse af, hvordan værdierne bør vægtes i forhold til hinanden.

Dette sammenhold bør udnyttes til at skabe et bedre Danmark – et Danmark, hvor frisind, gensidig respekt, tolerance, tillid og åbenhed igen er dominerende begreber. Vi bør sammen bekæmpe forhånelse, mobning, udstødelse og lemlæstelse af andre menneskers krop og sjæl.

Det sker ikke ved at sætte grænsebomme op. Weekendens mord blev begået af en ung mand, der var født og opvokset i Danmark. Grænsebomme standser ikke unge danskere i at begå udåd.

Øget overvågning og kontrol har nok nogen virkning – men det er symptombehandling, som hverken kan helbred eller forebygge.

Vejen til forebyggelse går gennem gensidig respekt, tolerance, tillid og ikke mindst frisind. Alle borgere bør respekteres som ligeværdige danskere, der har ret til at leve det liv, som de hver især ønsker, klæde sig, som de har det bedst med, og dyrke den tro, som de finder rigtigst. Grænsen for levemåde og opførsel bør alene gå der, hvor en anden borgers ret til det samme bliver krænket. Det er ægte frisind.

Men hvordan når vi så dertil?

For det første skal vi hver især arbejde med at bekæmpe vore fordomme om hinanden. Vi bør lære at se personen i individet, og ikke bedømme en medborger på nuancen i vedkommendes hudfarve, påklædning, sprog eller navn.

Undervisning heri bør indgå som en naturlig og vigtig del af samfundsfag i folkeskolen og ungdomsuddannelser, så kommende generationer undgår at vokse op med fordomme om hinanden.

Når det gælder de generationer, der er nået ud over uddannelsesårene, bør civilsamfundet påtage sig en stor rolle. Civilsamfundet er sted, hvor vi alle kan mødes på tværs af politiske, religiøse eller kulturelle forskelle. Især gennem samvær, fx i idræts- eller fritidsforeninger, kan vi lære hinanden at kende som personer, og ikke blot som fremmede individer.

Dermed er vejen banet for et personalistisk samfund med plads til og respekt for forskellighed.

Endelig bør der gøres op med ”dem-og-os”-retorikken. Her bør politikerne gå forrest.

Der findes kun én gruppe borgere i Danmark, nemlig danskere! Politikere med manglende frisind, der kun respekterer borgere som rigtige danskere, hvis de lever efter nøjagtig de samme værdier som dem selv, modarbejder et fredeligt, sammenhængende Danmark.

Nogle vil korrekt indvende, at sammenholdet mod angrebet på de danske værdier ikke er 100 procent. Der har været både enkeltpersoner og mindre grupperinger, der har nægtet at tage afstand fra weekendens udåd.

Der vil altid være borgere, som ikke vil det fælles bedste. Borgere, der føler sig tiltrukket af bandemiljøer, rockergrupper, ultrapolitiske eller -religiøse grupper. Rekrutteringen til sådanne grupperinger kan begrænses væsentligt, dels med målrettet undervisning i samfundsfag i skolen, dels ved at gennemføre en social reform, der skaber et reelt økonomisk sikkerhedsnet for alle borgere. Det kan skabes gennem indførelses af en ubetinget basisindkomst, som fx CenterPartiets grundlæggende skatterabat, der sikrer alle borgere økonomisk tryghed.

Med en social reform, frisind, gensidig respekt, tolerance, tillid og åbenhed vil forudsætningerne for, at nogle borgere føler sig marginaliseret og søger at styrke følelsen af selvværd ved at søge fællesskab i samfundsnedbrydende grupper, blive stærkt forringede. Og dermed risikoen for handlinger, som det vi så i København i weekenden.

Så vil vi alle nemlig ikke blot være, men også føle os som danskere!

Slut med nødvendighedens politik

Af  politisk næstformand Tonny Schultz Nielsen

Beregninger, som finansministeriet netop har foretaget, viser, at en offensiv økonomisk politik kan have en væsentlig gavnlig virkning på bl.a. beskæftigelsen. Det viser, at “Nødvendighedens politik” med fyringer, centralisering, nedskæringer og forringelser ikke er nødvendig! Vi kan gribe udfordringerne helt anderledes an. Udviklingen er ikke noget, vi bare bliver ramt af (”Sådan er det jo”), men vi kan proaktivt påvirke udviklingen.

Beregninger er sket på opfordring fra Liberal Alliance, og viser bl.a., at pengene findes i samfundet og kan frigøres gennem en grundlæggende skatterabat, som CenterPartiet haft på programmet i mere end tre år. Det er af kritikere blevet affejet som urealistisk, men nu må selv finansministeren erkende, at basisindkomst er en realistisk mulighed og kan medføre en lang række positive konsekvenser.

Det skaber mulighed for mere grundliggende ændringer fremfor utilstrækkelige småjusteringer. Udfordringer, som arbejdsløshed, fattigdom, forsat velfærd til alle, kan løses, hvis borgere og politikere har fantasi, mod og vilje.

Hvor der er visioner og vilje, er der også en vej. Med en grundlæggende skatterabat vil CenterPartiet præge udviklingen, så det i højere grad kommer alle og hele fællesskabet til gode og bl.a. skaber bedre levevilkår og flere muligheder for alle, mindre bureaukrati og administration, flere varme hænder så alle kan blive behandlet med værdighed og respekt, og et økonomisk sikkerhedsnet under alle borgere.

Det er mere ansvarligt og mere hensigtsmæssigt for landet som helhed end at hælde størstedelen af pengene i de rigestes lommer. Det mener vi er til det fælles bedste.

Der er nu dokumentation for, at mulighederne for forandringer er reelle, og vi kan alle gennem dialog, debat og stemmesedlen præge dén udvikling, vi hver især ønsker.

Valgmulighederne er enkle: A) Status Quo, og dermed ingens bedste – B) De riges og erhvervslivets bedste – C) Det Fælles Bedste med en proaktiv udvikling mod lige muligheder for alle, investering i menneskers trivsel og udvikling, fællesskabet, forbedret velfærd og større sammenhængskraft.

Det sidste er det, som CenterPartiet står for.
Du kan ved at udfylde en digital vælgererklæring sikre, at CenterPartiet kan stille op til folketingsvalget.
Send din mail-adresse til folketing@centerpartiet.dk, så får du tilsendt et link til vælgererklæringen.

Demokraterne slutter sig til CenterPartiet

Pressemeddelelse:

På et ekstraordinært landsmøde har partiet Demokraterne, der i sin tid bl.a. blev stiftet af tidligere folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen, vedtaget at slutte sig til ”CenterPartiet – Det fælles bedste”.

- Vi byder medlemmerne af Demokraterne velkomne i CenterPartiet, og har sikret, at de også vil være repræsenteret i partiets hovedbestyrelse, siger CenterPartiets landsformand, Per Schultz-Knudsen.

Han peger på, at der ikke har været stor forskel på den politik, som de to partier hidtil har ført.

- Nu samler vi kræfter i stedet for at kæmpe om de samme vælgere. Danmark har brug for et parti, der vil gøre op med den nugældende politiske kultur. Et parti, der sætter borgerne og ikke systemet i centrum. Et parti, som lægger vægt på de nære fællesskaber, den enkeltes frihed og solidariteten i hele samfundet. Et parti, der bygger sin politik på tillid i stedet for mistro.

- Og politikere, der ikke bare har smukke ord i munden eller i partiprogrammerne, men som også vil stå ved dem i den politiske hverdag, konstaterer Per Schultz-Knudsen.

- Når vi har valgt at slutte os til CenterPartiet, er det netop for, at vi sammen kan stå stærkere i fx kampen for et tættere nordisk samarbejde, siger den tidligere organisatorisk landsformand for Demokraterne, Bettina Thorsøe, og peger på det danske CenterPartiets slægtsskab med de nordiske centerpartier, ikke mindst det norske Senterpartiet, der er modstander af norsk EU-medlemskab.

- Vi arbejder også for, at EU’s magt bliver begrænset, og at de politiske beslutninger træffes så tæt på den enkelte borger som muligt. Vi sætter mennesket før systemet, og ønsker at sikre borgerne mest mulig indflydelse. Derfor vil vi også fortsat inddrage hverdagens eksperter – altså dem, der bedst kender hverdagen på de forskellige områder – i beslutningsprocessen, konstaterer Bettina Thorsøe.

- Samtidig vil vi fortsat arbejde for en kraftig afbureaukratisering. Vi vil have kontrolsamfundet afløst af et samfund, der bygger på tillid og tiltro til den enkelte borger og de offentligt ansatte, supplerer CenterPartiets landsformand.

Per Schultz-Knudsen og Bettina Thorsøe peger samtidig på, at en ubetinget basisindkomst, en anstændig socialpolitik og udvikling af det nordiske velfærdssamfund er vigtige grundelementer i CenterPartiets politik, ligesom partiet arbejder for en bæredygtighed økonomi og miljøpolitik samt udvikling af udkantsområderne.

Tidligere har partier som Civilt Forum og Tidens Parti sluttet sig kollektivt til CenterPartiet, mens andre partier har valgt at opløse sig selv og stille medlemmerne frit for, om de ønskede at melde sig ind i CP.

Folketinget har kendt til problemer med datasikkerheden
i mere end tre år

Af Tove Buch, medlem af hovedbestyrelsen

Så skal vi til det igen. Forargelsen og indignationen strømmer ud af radio og TV. Politikerne har travlt med at fortælle os alle, at det var dog forfærdeligt, og det vil vi – politikerne – straks gøre noget ved, som om misbrug af personfølsomme data er en total nyhed for dem. Jeg undres.

Allerede i april 2011 blev Folketingets daværende præsidium gjort opmærksom på, at det er huller i systemet – her var fokus indsamling og opbevaring af vælgererklæringer. Ingen reaktion. Samme reaktion fra den daværende indenrigsminister.

Kommunalpolitisk udvalg (KOU) modtog i august 2011 en henvendelse om foretræde. Her var der stor overraskelse over den oldnordiske procedure for indsamling af vælgererklæringer og bekymring over den store risiko for misbrug af personfølsomme data som følge af manglende eller dårlig datasikkerhed.

Nu – i 2014 – har et énstemmigt Folketing så i marts besluttet, at der må gøres noget ved proceduren for indsamling af vælgererklæringer. Men i kommentarerne til forslaget og udtalelser fra Indenrigsministeren i forbindelse med fremsættelsen af forslaget, syntes det fortsat ikke at være gået op for politikerne, at det er hensynet til sikkerheden omkring personfølsomme data, det handler om.

Det kan undre og bekymre, at der skal gå tre år før, der gøres noget på ét af områderne – vælgererklæringer. Hvor er helhedssynet – at det er datasikkerhed generelt, det handler om? Skal vi vente yderligere tre år før sikkerheden på de mange andre områder, hvor personfølsomme data er tilgængelige, bliver skærpet?

Basisindkomst et svar på
sociale udfordringer

Pressemeddelelse
Kan en ubetinget basisindkomst være svaret på de sociale udfordringer, som Danmark og Europa i højere og højere grad står overfor?

Det spørgsmål sætter CenterPartiet til debat på et offentligt møde I Mulighedernes Hus i Glamsbjerg lørdag d. 10. maj kl. 14-16. Oplægsholder på mødet bliver Michael Husen, der er kasserer i BIEN Danmark, som er den danske del af et europæisk netværk for basisindkomst (BIEN – Basic Income European Network).

- Der er behov for en grundlæggende ændring af velfærdssamfundets sociale sikkerhedsnet, så det lever op til behovene i det 21. århundrede. Forandringer i samfundet medfører, at Folketinget igen og igen lapper på det bestående omfordelingssystem, gør lidt mere eller lidt mindre af, hvad man hidtil har gjort. Problemet er, at man efterhånden opbygger et patchwork af ordninger, der indebærer utilsigtede virkninger, mener CenterPartiets landsformand Per Schultz-Knudsen.

- De nuværende kontrolsystemer og modregningsregler bygger på en opfattelse af, at alle kan få arbejde, og at man ikke skal have lov til at beholde en mindre arbejdsindkomst ved siden af en overførselsindkomst. På nogle områder har systemerne og reglerne den modsatte virkning af den ønskede: De holder mennesker ude fra arbejdsmarkedet og hæmmer iværksættertrangen. De får mennesker til at vælge fuld passiv forsørgelse i stedet for i det mindste et delvist aktivt arbejdsliv. Nogle mener også, at de mange regler opmuntrer til sort arbejde, fastslår landsformanden.
CenterPartiet peger i et politisk program selv på en særlig form for basisindkomst, en grundlæggende skatterabat, som en mulighed.

- De nuværende udgifter til kontanthjælp, pensioner, statstilskud til arbejdsløshedsdagpenge m.v. skal erstattes med en negativ skat, der sikrer alle en grundlæggende skatterabat, som svarer til det minimum, en borger forventes at kunne leve for, forklarer Per Schultz-Knudsen.

- Skatterabatten skal omfatte alle borgere uanset alder eller baggrund og indebærer, at alle får en grundlæggende rabat på skat som ikke reduceres af arbejdsindkomst. Kun skatten af egen arbejdsindkomst modregnes i skatterabatten. Det sikrer, at der er en økonomisk nettogevinst ved at arbejde – selv ved lave indkomster. Ikke udnyttet skatterabat skal udbetales til borgeren, konstaterer landsformanden.

CenterPartiet har inviteret repræsentanter for en række partier til at deltage i det offentlige møde, som er arrangeret i forbindelse med partiets sjette ordinære landsmøde, der også holdes i Mulighedernes Hus i Glamsbjerg.

CenterPartiets idé bliver til lov

Det er sjældent, at et parti, der ikke er repræsenteret i Folketinget, får et lovforslag gennemført, men det synes nu at blive tilfældet for CenterPartiet. Kort efter den nuværende regerings tiltræden foreslog CenterPartiet i efteråret 2011 indenrigsminister Margrethe Vestager at digitalisere indsamlingen af de vælgererklæringer, som partier skal indsamle for at kunne deltage i et folketingsvalg. Igennem de seneste to år har CenterPartiet med blandt andet foretræde for Folketingets kommunaludvalg og gentagne henvendelser til indenrigsministeren, bl.a. sammen med andre mindre partier, forsøgt at påvirke ministeren til at udarbejde et lovforslag efter CenterPartiets idé.

Det er sket nu. Indenrigsminister Margrethe Vestager har i december sendt et lovforslag til høring omkring digital indsamling af vælgererklæringer. I det store og hele følger lovforslaget den idé, som CenterPartiet præsenterede for ministeren og kommunaludvalget i december 2011.

På et enkelt punkt har ministeren dog fraveget CenterPartiets forslag, idet lovforslaget indeholder et krav om, at en vælger, der ønsker at udfylde en vælgererklæring for et parti, først skal rette henvendelse til partiet, inden vælgererklæringen kan udfyldes digitalt. Samtidig gør ministeren opmærksom på, at netop dette kan give problemer i forbindelse med persondataloven, idet det ifølge persondataloven ikke er tilladt at registrere en borgers politiske tilhørsforhold.

For CenterPartiet har hele ideen med digitaliseringen af indsamlingen af vælgererklæringer været at sikre, at der ikke kan ske brud på persondataloven. Derfor undrer det CenterPartiets hovedbestyrelse, at indenrigsministeren ligefrem indbygger en sådan mulighed i lovforslaget.

Specielt, da det er fuldkomment unødvendigt.

Et parti, der forsøger at blive opstillingsberettiget til Folketinget, har ikke brug for at vide, hvilke borgere, der udfylder en vælgererklæring, kun hvor mange, således at partiet ved, hvornår der er indsamlet nok vælgererklæringer til, at partiet kan blive godkendt til at deltage i det næste folketingsvalg.

CenterPartiet har derfor i et høringssvar foreslået ministeren, at kravet om at meddele partiet, at man ønsker at udfylde en vælgererklæring, fjernes, og at det i stedet bliver muligt for borgerne direkte at gå ind på en officiel hjemmeside og udfylde en vælgererklæring for et af de partier, der har et godkendt navn. I lovforslaget er allerede indbygget, at partiet løbende får en underretning om, hvor mange der har udfyldt en vælgererklæring.

Til gengæld hilser CenterPartiet det velkomment, at borgeren fremover får let adgang til at trække sin vælgererklæring tilbage. I dag kan en borger ikke trække en vælgererklæring tilbage, såfremt der dukker et nyt parti op, som vedkommende hellere vil støtte. Borgeren kan udfylde en ny vælgererklæring, men den vil være værdiløs, hvis partiet, der først blev skrevet under for, når at indlevere vælgererklæringen til indenrigsministeriet først.

Med det nye lovforslag kan en borger kun skrive under for ét parti af gangen, men til gengæld har borgeren en fortrydelsesret, som gør, at underskriften kan kaldes tilbage, lige indtil partiet er blevet godkendt som opstillingsberettiget til Folketinget. Dermed kan borgeren altid være stiller for et parti, uden at være nervøs for, at der skulle vise sig noget bedre, som man så ikke kan støtte.

Se CenterPartiets høringsvar

Endnu en politisk studehandel
på bekostning af velfærden

Af politisk næstformand Tonny Nielsen

Åh nej… Så forduftede pengene til de 2900 ekstra pædagoger, der skulle ansættes i daginstitutionerne til vores børn, vist lige i den Blå luft. Forholdene for de ældre bliver nok heller ikke væsentligt forbedret…suk.

Mig bekendt har befolkningen valgt en rød regering for, at der skal føres rød politik, og det de såkaldt røde partier stod for, indtil de kom i regering – altså for bedre vilkår for eksempelvis de svageste og mest udsatte mennesker i samfundet. For gode forhold for børn, ældre, arbejdsløse og bevarelse/styrkelse af velfærden.

Men der er vist kun et rødt parti tilbage på Borgen. Resten ser åbenbart blåt. Ingen af partierne på Borgen, ud over lige en enkelt rød undtagelse, synes at interessere sig det mindste for velfærd, eller for hvordan befolkningen har det – bare erhvervslivet får skattelettelser, og de selv får et eller andet personligt ud af det – penge, omtale, karrieremuligheder eller lignende.

Det ligner for mig endnu en politisk studehandel, der ikke gavner andre end politikerne selv og måske også dele af erhvervslivet, men på bekostning af et bredt flertal i befolkningen, som jo stemte rødt i håb om velfærdsforbedringer.

Sådanne politikere har vi som mennesker og som land ikke råd til at lade stå i spidsen for os. Hverken på kort eller langt sigt. Hvis børnene forsat svigtes, som de bliver det i dag, så ser fremtiden ikke særlig lys ud. Hverken for børnene eller samfundet som helhed. Børnene er fremtiden. De siddende politikere er snart fortid.

Håber mine bange anelser bliver gjort til skamme.

Hvis ikke, så lad os beholde det ene tilbageværende røde parti, måske et enkelt blåt også, men lad os så skifte resten ud med nogle helt andre!

Fx nogle af de partier, der p.t. ikke er repræsenteret på Christiansborg, men til gengæld vil føre politik for at styrke landet som helhed og på mange område er meget mere seriøse, ydmyg og ansvarsbevidste end de førnævnte partier, som befinder sig på Christiansborg og bare spiller et spil, hvor de blæser på alle andre end sig selv og hinanden og gambler med befolkningens ve og vel og landets sammenhængskraft og fremtid!

Forslag om tidligere indførelse af digitale vælgererklæringer

Sammen med Social Balance og Forenede Demokrater har CenterPartiet foreslået økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager at fremrykke indførelsen af digitale vælgererklæringer med et år, således at det nye system kan træde i kraft fra 1. januar 2014:

3. juli 2013

Kære Margrethe Vestager

Vi har med tilfredshed noteret os, at du vil digitalisere proceduren omkring opstilling til folketingsvalg, så vælgere via internettet kan underskrive vælgererklæringer vha. NemID, som foreslået af CenterPartiet i efteråret 2011.

Vi undrer os dog over den meget lange ikrafttrædelsestid for brugen af digitale vælgererklæringer, som du lægger op til.

Naturligvis skal der være tid for Folketinget til at behandle lovforslaget, når det træder sammen igen i efteråret, men som det fremgår af ministeriets pressemeddelelse, er det muligt at digitalisere og forenkle proceduren ved brug af eksisterende teknologi. Det burde derfor ikke være behov for over et år til at iværksætte den nye procedure, når lovforslaget er vedtaget. Den bør kunne ske umiddelbart efter.

Vi vil foreslå, at målsætningen ændres til, at det nye system kan træde i kraft fra 1. januar 2014. Det vil give nye partier halvandet år til at indsamle det nødvendige antal vælgererklæringer, inden det næste valg til Folketinget skal afvikles i september 2015.

Venlig hilsen
Vivi Borgen, landsformand, Forenede Demokrater
Mette Valentin, landsformand, Social Balance
Per Schultz-Knudsen, landsformand, CenterPartiet

CenterPartiet fik ideen – Vestager høster æren

Pressemeddelelse:
For knap to år siden præsenterede CenterPartiet for første gang den dengang nytiltrådte indenrigsminister Margrethe Vestager og Folketingets kommunaludvalg for ideen om at digitalisere proceduren for opstilling af nye partier til Folketinget. Mandag fremlægger Vestager et nyt digitalt system med NemID, som på væsentlige punkter følger CenterPartiets udspil.

- Vi er naturligvis vældig glade for, at indenrigsministeren efter at have undersøgt processen nu synes at følge CenterPartiets forslag, fortæller CenterPartiets landsformand, Per Schultz-Knudsen.

CenterPartiet har siden 1. december 2011, hvor en delegation fra partiet for første gang havde foretræde for Folkeingets kommunaludvalg om sagen, fulgt sagen tæt og rettet flere henvendelser til indenrigsministeren og kommunaludvalget. Det er også blevet til fælles henvendelser sammen med en række mindre partier, der gerne har villet kunne supplere papir-indsamlingen af vælgererklæringer med en digital. For CenterPartiet har det dog altid været ønsket, at en digital indsamling skulle erstatte den nuværende papir-indsamling.

- Vores ærinde har ikke været at gøre det lettere for partier at blive opstillingsberettigede, men derimod at gøre det mere sikkert for borgerne at skrive under på, at et parti skal have lov til at stille op til Folketinget. Den nuværende procedure, hvor en borger skal udlevere såvel fulde navn, adresse og cpr-nummer til en ofte vildtfremmede person, som vedkommende møder på byens torv, er i direkte strid med de anbefalinger, der ellers gives omkring udlevering af personnummer, og føre til, at borgerens identitet bliver stjålet på internettet, konstaterer hovedbestyrelsesmedlem Tove Buch, der har været tovholder på projektet.

- Derfor kan det naturligvis ærgre os, at det åbenbart først bliver fra 2015, at den digitale procedure træder i kraft, tilføjer hun.

CenterPartiets forslag til digitalisering, som partiet præsenterede for indenrigsministeren i vinteren 2011, ser således ud: På et centralt website, der bestyres af indenrigsministeriet, kan vælgerne gå ind og via NemID udfylde en vælgererklæring. Erklæringen sendes derefter digitalt til vælgerens bopælskommune, som verificerer, at vedkommende har valgret. Vælgeren får herefter en mail med et link, som skal bruges til at bekræfte underskriften. Partiet får løbende – fx hver uge eller måned – meddelelse om, hvor mange vælgererklæringer partiet nu råder over. Når det nødvendige antal vælgererklæringer er registeret i et centralt register, gennemfører indenrigsministeriet en endelig kontrol, hvorefter partiet får meddelelse om, at det er opstillingsberettiget.

- Ligesom på andre politiske områder er det for CenterPartiet sagen, der er vigtig, ikke hverken personlige eller partipolitiske ambitioner. Derfor er vi glade for, at indenrigsministeren nu synes at kunne bruge vores idé. Lad hende blot få æren af dens gennemførelse, slutter landsformand Per Schultz-Knudsen.

CenterPartiet vender sig mod nationalisering af børnenes tid

Af Per Schultz-Knudsen, landsformand, CenterPartiet

Selv om det nye skoleforlig, som regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har præsenteret, indeholder mange elementer, som tydeligt er inspireret af uddannelsesprogrammet ”Uddannelse – Lige muligheder for alle”, som CenterPartiets etableringsgruppe vedtog allerede i maj 2009, må CenterPartiet afvise det.

For CenterPartiet er det vigtig at sikre alle lige muligheder, men også at sikre alle mulighed for selv at tage ansvar for deres eget og deres børns liv og udvikling. Derfor vender CenterPartiet sig mod regeringens forsøg på at nationalisere børnenes tid og begrænse forældrenes indflydelse på deres egne børns udvikling.

Ganske vist er det positivt, at kravet til det timetal, som børnene skal befinde sig på skolen, er blevet sænket i forhold til regeringens udspil om en heldagsskole. Men det overordnede ønske om nationalisering af børnenes tid skinner igennem, når forligspartierne gør lektiehjælpen frivillig, men samtidig kræver, at de elever, der ikke vil gøre brug af lektiehjælpen, skal blive på skolen og lade sig aktivere på anden måde. Vel at mærke en måde, som det offentlige ved skoleledelsen bestemmer, i stedet for at give børnene råderum til fx at deltage i fællesskaber i frivillige organisationer, som idrætsklubber, spejdere eller andre aktiviteter, som har deres interesse.

CenterPartiet synes, at det er fint, at skolerne får pligt til at tilbyde lektiehjælp til eleverne, således at de børn, der ikke kan få tilstrækkelig lektiestøtte i hjemmet, ikke lades i stikken. Men CP vender sig imod at straffe børn, der gerne vil lave lektie sammen med deres forældre, ved at tvinge dem til at tilbringe tid på skolen, mens kammeraterne får lektiehjælp.

CenterPartiet har siden 2009 ønsket, at folkeskolen skal være med til at danne en helhed og skabe hele mennesker. Der bør ikke være nogen, som vælger den eneste rigtige indlæringsmetode for eleverne. De skal via egen nysgerrighed prøve forskellige arbejdsformer af. Så vil de vælge det, som interesserer dem. Lærere og pædagoger bør observere børnene, og hvorledes de lærer bedst. Ud fra dette og i dialog med eleverne bør undervisningen tilrettelægges og undervisningsmaterialer udvælges. Frivillighed og interesse giver nysgerrighed og motivation for at lære mere. Det giver en opadgående spiral og en selvindsigt, der udvikler børnenes identitet, hvilket vil optimere elevens læringsmønstre og evne til at klare forskellige situationer langt ind i voksenlivet.

Læs mere om CenterPartiets uddannelsespolitik